Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva opštine Pljevlja za 2019. godinu

Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 12/2019), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva (u daljem tekstu Komisija), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2019. GODINU NAMIJENJENIH ZA PODRŠKU I PODSTICAJ RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

 

1.      Pravo učešća na ovom Konkursu imaju preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa – osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor mora biti žena (u daljem tekstu društvo/preduzetnica) sa  prebivalištem, odnosno sjedištem privrednog subjekta na teritoriji opštine Pljevlja (u daljem tekstu Opština).

 

2.    Sredstva namijenjena Budžetom Opštine za 2019. godinu, raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito:

 

              - podstiče ekonomski razvoj opštine

              - podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja;

              - podstiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje;

              - stvaraju uslovi i podstiče razvoja turizma;

              - podstiče razvoj lovstva i ribolovstva;

              - doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturog  potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Opštine,  podizanja nivoa urbane kulture               i očuvanja kulturne baštine;

              - razvoj fizičke kulture i sporta;

              - doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

3.      Ukupna sredstva opredijeljena Budžetom Opštine za 2019. godinu, za ovu namjenu iznose 4.000,00 eura.

4.    Jedna preduzetnica i društvo/preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a moze biti podržan samo jednim biznis planom. 

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po jednom biznis planu ne može iznositi više od 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva. Preduzetnica ili društvo/preduzetnica mogu konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužni su da to naznače.

5.     Ovaj Konkurs otvoren je 45 dana od dana objavljivanja u jednom dnevnom listu, putem web sajta Opštine, lokalnog javnog emitera ili na drugi pogodan način.

6.       Prijava na Konkurs podnosi se Komisiji na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine.

7.      U zapečaćenoj koverti, preduzetnice i društva/preduzetnice koja započinju biznis prilažu

              - prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

              - izrađen biznis plan; (Obrazac 2);

              - ovjerenu kopiju lične karte;

              - potvrdu o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična djela protiv imovine

              - pismo preporuka ili namjera;

              - tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

              U zapečaćenoj koverti, preduzetnice i društva/preduzetnice koja planira razvoj preduzetništva prilaže:

              - rješenje o registraciji za PDV ako je obveznik PDV-a;

             - original ili ovjerenu kopiju obrazca ovjerenog potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

             - potvrdu Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana;

          - komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i               dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje

            - odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave.

 

8. Biznis planovi koji se neće podržati su:

               - Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.

               - Biznis planovi kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;

               - Biznis planovi koji se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;

               - Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);

               - Nemoralne i nelegalne aktivnosti. 

9.      Administrativna provjera

Komisija otvara blagovremeno podnijete zapečaćene koverte na prvoj sjednici nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Ako utvrdi da preduzetnica ili društvo/preduzetnica nije dostavila svu propisanu dokumentaciju, Komisija poziva preduzetnicu ili predstavnika društva/preduzetnicu da nedostatak otkloni odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema poziva.

Ukoliko preduzetnica ili predstavnik društva/preduzetnice nedostatak ne otkloni u ostavljenom roku, Komisija će zaključkom zahtjev odbaciti.

Spisak preduzetnica i društava/preduzetnica koji ne dostave potpunu dokumentaciju objavljuje se na web sajtu Opštine  u roku od 7 dana od dana završetka konkursa.

U roku od 7 dana od dana objavljivanja spiska preduzetnica ili društva/preduzetnica koje nisu dostavile potpunu dokumentaciju, može iskazati Prigovor Komisiji zbog propusta u ocjenjivanju dostavljene dokumentacije.

Komisija u roku od 7 dana od dana prijema Prigovora, donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju Prigovora.

Konačan spisak preduzetnica i društva/preduzetnica koje nisu dostavili potpunu dokumentaciju objavljuje se na web sajtu Opštine  u roku od 20 dana od dana završetka Konkursa.

 

10.  Komisija vrši dodjelu sredstava predviđenih ovim Konkursom na osnovu pozitivnih i eliminatornih kriterijuma predviđenih članom 19. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 12/2019). 

11.  Komisija je dužna da donese Odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja  Konkursa.

Odluka o raspodjeli  sredstava   dostavlja  se učesnicima konkursa, objavljuje na web-sajtu Opštine, preko lokalnog javnog emitera, i na drugi pogodan način.

 

12.   Za sva dodatna obavještenja u vezi ovog Konkursa, kontakt osoba je Sekretar komisije Dragoljub Mazalica broj telefona: +38267001416, e-mail: dragoljub.mazalica@pljevlja.co.me.

OPŠTINA PLJEVLJA
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU I PODSTICAJ RAZVOJA  ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Broj: 032-1683/2019-1
Datum: 22.08.2019. godine


                                                                                                             PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                                                Nermina Bašić - Škrijelj

 

 

 

Preuzmite: OBRAZAC1 OBRAZAC2

Pregledano: 148
03.09.2019
          Interni oglas u cijelosti možete preuzeti klikom OVDJE
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
22.08.2019
Na osnovu člana 3 stav 1 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i...
09.09.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani, sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela Tikova M. Z. Hoćevina možete pogledati OVDJE.
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sanacija visećeg  mosta preko rijeke Tare ispod sela Prenćani,  sanacija mosta preko vodotoka Pećina pod selom Prenćani M. Z. Krupice i isporuka lučeve građe za zamjenu patosa preko rijeke Voloder ispod sela  Tikova M. Z. Hoćevina. PREUZMITE
30.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka sadnog materijala za pejzažno uređenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sadnog materijala za dopunu drvoreda na zelenim površinama. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava