Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Uplatni računi opštine Pljevlja
 

PRVA BANKA CG

1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

535-5078009-96

2. Lokalni porezi

 

- Porez na nepokretnosti (za zaostale obaveze)

535-5078014-81

- Porez na zemljište

535-5078001-23

- Porez na građevinske objekte

535-5078002-20

- Porez na potrošnju (za zaostale obaveze)

535-5078035-18

- Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište (za zaostale obaveze)

535-5078040-03

-Porez na fimu ili naziv (za zaostale obaveze)

535-5078056-52

3. Porez na igre na sreću i zabavne igre (za zaostale obaveze)

 

- Porez na priređivanje igara na sreću

535-5076735-38

- Porez na priređivanje zabavnih igara

535-5076740-23

4. Lokalne administrativne takse

 

- Administrativne takse

535-5076777-09

5. Lokalne komunalne takse

 

- Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

535-50732405-35

- Komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i si.)

535-50732494-59

- Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija

535-50732473-25

- Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva

535-50732517-87

- Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala na uređenim i obilježenim mjestima

535-50732468-40

- Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampve, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera

535-50732538-24

- Komunalna taksa za držanje i korišćenje poslovnih prostorija i plovnih naprava na vodi

535-50732431-54

- Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih objekata na vodi

535-50732447-06

- Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe

535-50732585-77

- Ostale komunalne takse

535-5073247-26

6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

-Naknada za komunalno opremanje grrađevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723933-37

- Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723935-31

7. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (za zaostale obaveze)

 

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723927-55

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723953-74

8. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

 

- Naknada za zakup putnog zemljišta

535-50762321-12

- Naknada za zakup drugog zemljišta koje pripada upravljaču puta

535-50762322-09

- Naknada za priključenje prilaza putu na opštinski i nekategorsani put

535-50762323-06

- Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodova na i pored opštinskih i nekategorisanih puteva

535-50762324-03

- Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove (podzemne i nadzeme), telefonske i felegrafske vodove (podzemne i nadzeme) i si. ugrađene na opštinskom i nekategorisanom putu i putnom zemljištu

535-50762325-97

- Naknada za izgradnju komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762326-94

- Nakndada za korišćenje komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762327-91

- Naknada za vanredni prevoz u zavisnosti od prekoračenja najvećih dozvoljenih dimenzija i prekomjernog opterećenja

535-50762328-88

- Naknada za postavljanje natpisa na putu i pored puta

535-50762329-85

9. Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, organizacije i službe

 

- Prihodi opštinskih organa, organizacija i službi

535-5076121-37

- Ostali opštinski prihodi

535-5076228-07

10. Samodoprinos

 

- Sredstva od samodoprinosa

535-50723607-45

11. Prihodi po osnovu kamata i kazni

 

- Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

535-50762371-56

- Novčane kazne za koje je pokrenut prekršajni postupak prije 1. Septembra 2011. godine

535-50762387-08

12. Boravišna taksa

 

- Boravišna taksa, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073204-58

-   80 % Turistička organizacija Pljevlja

-  20 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3205-88

13.Clanski doprinos turističkim organizacijama

 

- Članski doprinos turističkim organizacijama, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073207-49

-  60 % Turistička organizacija Pljevlja

-  40 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3208-79

14. Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

 

- Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

535-50762320-15

15. Ostali opštinski prihodi

 

- Prihod od prodaje imovine

535-50723936-28

16. Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

 

- Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

535-50762334-70

Pregledano: 322
31.01.2017
Odluku o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i...
25.01.2017
Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.
13.01.2017
Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji...
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
28.04.2015
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.