Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Služba za unutrašnju reviziju

Služba za unutrašnju reviziju je posebna stručna služba Predsjednika Opštine.

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

-          organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;

-          procjenu adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na identifikovanje, procjenu i upravljanje rizicima, usaglašenost poslovanja sa zakonima i propisima, tačnost, pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih poslovnih informacija, efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i informacija;

-          izradu izvještaja o sprovedenoj reviziji koje dostavlja Predsjedniku Opštine i odgovornom licu organizacione jedinice kod koje je obavljena revizija;

-          obavljanje posebne revizije na zahtjev Predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;

-          obavljanje revizija kod pravnih lica čiji je osnivač Skupština opštine;

-          praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz predhodno obavljenih revizija;

-          davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;

-          izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije, kao i praćenje i izvršenje istih;

-          izradu kvartalnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije koje dostavlja Predsjedniku opštine i Ministartsvu finansija;

-          izradu godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije kod pravnih lica koje dostavlja Skupštini Opštine;

-          saradnju sa Direktoratom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru Ministarstva finansija, što uključuje i obavezu dostavljanja kvartalnih i godišnjeg izvještaja;

-          saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima, eksternom revizijom i Revizorskim tjelom;

-          praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije;

-          praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije;

-          druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

 

Rukovodilac

Službe za unutrašnju reviziju

mr Brankica Mosurović            

 

datum rođenja: 19.03.1975. god. 

Obrazovanje:                

-          Diplomirani inženjer organizacionih nauka - smjer menadžment, FON, Beograd (1999.)

-          Magistar tehničkih nauka - menadžment, FON, Beograd (2007.)

Radno iskustvo:                     

-          Komercijalista, Industrija mesa "Trojica" Pljevlja (maj 2000 - maj 2005)

-          Šef poslovnice u Pljevljima, "Com Plus" d.o.o. Podgorica (jul 2006 - septembar 2007)

-          Menadžer agencije, TA "Marjan" Pljevlja ( septembar 2007 - mart 2010.)

-          Menadžer, "BIT LTD" d.o.o. Pljevlja (april 2010 - maj 2012)

-          Stariji unutrašnji revizor, Opština Pljevlja (maj 2012 - oktobar 2015)          

Sertifikati:

-          Ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru

-          Ovlašćeni računovođa po CORS-u 1

-          Stečajni upravnik

-          Sudski vještak ekonomsko-finansijske struke

-          Trener za izradu registra rizika

Projekti:

-          "Povećanje konkurentske sposobnosti crnogorskih preduzeća (sektor poljoprivrede)" Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RCG i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RCG

-          "Turizam zasnovan na prirodnoj baštini" - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RCG i Norveška šumarska grupa

-          IPA 2012 " Jačanje administrativnih lapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih administrativnih procedura" - Evropska komisija i Ministarstvo finansija

Lične osobine:

-          Komunikativna, ambiciozna, vrijedna, odlučna, kreativna.

Jezici:                           

-          Engleski, aktivno znanje

Udata, majka dvoje djece.

 

mob. tel.: +382(0)69-237-062

mail: brankica.mosurovic@pljevlja.co.me

 

Konsultantske usluge 

Procedura vršenja revizije

Strateško planiranje unutrašnje revizije

Povelja unutrašnje revizije

Vodič za pristup informacijama

Spisak državnih službenika i namještenika

Program osiguranja i unapređenja kvaliteta unutrašnje revizije 

Povelja unutrašnje revizije 

 

Pregledano: 10363
12.11.2018
Na osnovu člana 29, 30 i 31. Odluke o finansiranju sporta(„Sl.list CG -opštinski propisi", BR.12/12),...
02.11.2018
PU “Matica” Pljevlja - Javni poziv svojim članovima, za dostavljane Zahtjeva za nabavku parnog topionika voska...
16.11.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izvođenje radova na sanaciji postojećih seoskih vodovoda M 40/18 možete pogledati ovde.
16.11.2018
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Izrada plana zaštite za objekte u vlasništvu opštine Pljevlja možete pogledati ovde.
15.11.2018
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Štampanje dvije knjige po partijama: Partija 1: ,,Sabrani radovi” Stevana Samardžića Partija 2: ,,Mojkovačka bitka “ Ćamila Sijarićamožete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava