Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Rješenje 1 2017

1.  Zahtjev nosioca projekta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

Rashladna komora  za skladištenje voća i povrća

 2. Evidencioni broj zahtjeva

1

3.  Broj dosijea

353-UpI-4/2017 -1 od  13.02.2017.godine

4.  Podaci o podnosiocu zahtjeva:

a.   ime/naziv preduzeća,

b.   adresa,

c.   podaci o registraciji,

d.  šifra djelatnosti,

e.   JMBG,

       f.   kontakt osoba,

g. broj telefona i fax-a i e-mail adresa.

a. Jadranko Kečina

b. ul. Skopljanska b.b., Pljevlja

c.

d.

e.

f. Jadranko Kečina

g. tel: 068/822 877

 

 

5.  Podaci o prilozima uz zahtjev nosioca projekta:

a.   upitnik - Prilog 1 i 2  Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja,

b.   mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija,

c.   druga dokumentacija.

a.Dostavljeno

b.

 

6.  Odluka o potrebi procjene uticaja:

a.   naziv nadležnog organa,

b.   datum i broj.

a.Sekretarijat za uređenje prostora

b. Rješenje da ni je potrebna  procjena uticaja na životnu sredinu br. 353-UpI-4/2017-6 od  23.02.2017.godine.

7.  Podaci o obavještavanju javnosti o:

a.  dostavljanju odluke,

b.  mjestu i vremenu dostupnosti informacija o projektu,

c.   javnoj raspravi,

d.  podacima i dokumentaciji o učešću javnosti.

a. Objavljeno obavještenje o Rješenju  kojim se utvrđuje da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu  u dnevnom  listu „Pobjeda" i na sajtu opštine  www.pljevlja.me 24.02.2017.godine.

Obavješten i, dana 23.02.2017.godine, br. 353-UpI-4/2017-9, organi:

 

-Sekretarijat  za uređenje prostora

-Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode

 -Komunalna policija

-DOO Vodovod

- Agencija za zaštitu životne sredine

-Inspekcija zaštite prostora

-MZ Gotovuša

-Javna knjiga o sprovedenim  postupcima procjene uticaja 

 

b. Objavljeno obavještenje o mjestu i vremenu  uvida u dokumentaciju  i dostavljanju

primjedbi i mišljenja na sajtu opštine www.pljevlja.me  i u dnevnom  listu „Pobjeda"14.02.2017.godine .

 -Obavješteni, dana14.02.2017.godine, br. 353-UpI-4/2016-4-  organi:

-Sekretarijata za uređenje prostora

- Sekretarijat za komun.-stambene  poslove, saobraćaj i vode

 -Komunalna policija

-DOO Vodovod

- Agencija za zaštitu životne sredine

-Inspekcija zaštite prostora

-MZ Gotovuša

-Javna knjiga o sprovedenim postupcima procjene uticaja 

 

8.  Zahtjev(i) za preispitivanje odluke 

 

9.  Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

10.   Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

11.   Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja

 

12.  Podaci o prilozima uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu: elaborat procjene uticaja):

a)      upitnik - Prilog 1 i 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu,

b)      mišljenja drugih nadležnih organa i organizacija,

c)      druga dokumentacija.

 

13. Podaci o izvršenim konsultacijama i pribavljenim mišljenjima

 

14. Izvještaj Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja i ocjenu elaborata procjene uticaja (u daljem tekstu: Komisija za procjenu uticaja)

 

15. Podaci o obavještavanju o odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

16. Podaci o pribavljenim mišljenjima na odluku o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

17. Konačna odluka o obimu  i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

18.       Podaci o obavještavanju o konačnoj odluci o obimu i sadržaju elaborata o procjeni uticaja

 

19. Zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja

 

20. Podaci o:

a.   elaboratu  procjene uticaja,

b.   prilozima uz zahtjev nosioca projekta za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja

 

21. Podaci o pravnom licu i ekspertima koji su izradili elaborat o procjeni uticaja

 

22. Podaci o obavještavanju o prijemu elaborata procjene uticaja, o načinu, mjestu i vremenu vršenja javnog uvida, dostavljanja primjedbi i održavanja javne rasprave.

 

23. Podaci o primjedbama i mišljenjima i dostavljanju elaborata procjene uticaja Komisiji za procjenu uticaja

 

24. Podaci o dostavljanju nosiocu projekta primjedbi, predloga i mišljenja na elaborat o procjeni uticaja od strane Komisije za procjenu uticaja

 

25. Podaci o prijemu korigovanog teksta elaborata o procjeni uticaja

 

26. Izveštaj Komisije za procjenu uticaja sa predlogom odluke

 

27. Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja

 

28. Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti na elaborat  o procjeni uticaja

 

 

 

 

 

29. Zahtjev(i) za preispitivanje odluke

 

30. Odluka po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

31. Podaci o dostavljanju odluke po zahtjevu(ima) za preispitivanje

 

32.       Podaci o realizaciji mjera iz elaborata koju vrši nadležni organ  a.datum i vrijeme kontrole, 

       b.učesnici u vršenju kontrole,

c.   način vršenja kontrole,

d.  zapisnik/izvještaj o nalazu.

 

33. Podaci o inspekcijskoj kontroli primjene mjera iz elaborata

a.   datum i vrijeme kontrole,

b.   imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole,

c.   način vršenja inspekcijske kontrole,

d.  zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli,

e.   naložene mjere,

f.   izrečene sankcije.

 

34. Podaci o odgovornom licu i njegov potpis

 

Pregledano: 31
20.02.2018
Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte možete pogledati OVDJE.Program...
16.02.2018
J A V N I P O Z I V nevladinim organizacijama  za predlaganje jednog člana/ice, predstavnika/ce nevladinih...
15.02.2018
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA -Sekretarijat za društvene djelatnosti- Broj: 681-71/2018-1 Pljevlja,13.02.2018.godine ...
16.02.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za - Sprovođenja preventivne dezinsekcije – uništavanje komaraca, možete pogledati ovde.
05.02.2018
Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Ispitivanje postojecih instalacija i Izrada projekta izvedenog stanja dijela objekta Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
30.01.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje postojecih instalacija i Izrada projekta izvedenog stanja dijela objekta Doma kulture u Pljevljima možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava