Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Procjena uticaja projekata na životnu sredinu

 Javna  knjiga  EIA

Obavještenja o podnijetim zahtjevima

Obavještenja o donijetim rješenjima 

 PROCJENA UTICAJA PROJEKATA NA ŽITOVNU SREDINU  

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG" 80/05 i "Službeni list CG", broj 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), uređuje postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, sadržaj elaborata o procjeni uticaja, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, postupak ocjene i izdavanja saglasnosti, obavještavanje o projektima koji mogu imati značajan uticaj na žoivotnu sredinu druge države, nadzor i druga pitanja od značaja za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Procjenom uticaja na životnu sredinu utvrđuju se, opisuju i vrednuju, u svakom pojedinačnom slučaju, mogući direktni i indirektni uticaji planiranog projekta na  životnu sredinu i uzajamno djelovanje svih njenih činilaca, kao i utvrđivanje i predlaganje mjera, kojima se štetni uticaji mogu spriječiti, smanjiti ili otkloniti, imajući u vidu izvodljivost tih projekata.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG" 80/05 i "Službeni list CG", broj 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) i propisa donijetih na osnovu ovog Zakona vrši u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Zakonom organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine, a u slučaju naše opštine to je Služba za zaštitu životne sredine  koja posluje u okviru Sekretarijata za uređenje prostora. Služba za zaštitu životne sredine počela je sa primjenom ovog Zakona od 01. januara 2008. godine.

POKRETANJE POSTUPKA

Postupak procjene uticaja projekata na životnu sredinu sastoji se iz tri faze, a pokreće se podnošenjem zahtjeva ovom organu i to:

1. Zahtjeva za odlučivanje o potrebi procjene uticaja projekta na životnu sredinu zta projekte koji se nalaze na Listi projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu - LISTA II - FAZA I.

2. Zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu za projekte koji se nalaze na listi projekta za koje je obavezna procjena uticaja - LISTA I, kao i za projekte koji se nalaze na LISTI II za koje je nadležni organ odlučio da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu - FAZA II.

3. Zahtjeva za davanje saglasnoti na elaborat o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu - FAZA III.

Lista I i Lista II projekata propisana je Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procjena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.litst RCG", br.20/07 i "Sl. list CG", broj 47/13).

OBAVJEŠTENJA EIA

Na osnovu člana 29. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, nadležni organ  ima obavezu da javnost obavještava o svim podnijetim zahtjevima i odlukama koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu. Obavještenja o podnijetim zahtjevima, javnom uvidu, javnoj raspravi i donijetim odlukama, biće objavljivana i u jednom od dnevnih listova: „Pobjeda", „Vijesti" ili „Dan".

Zainteresovane organe i organizacije Služba za zaštitu životne sredine obavještava preko pošte, putem telefaksa i elektronskim putem. 

 

Pregledano: 9400
03.12.2018
Javni poziv  za prikupljanje ponuda radi prodaje starog bakarnog lima u vlasništvu Opštine Pljevlja možete pogledati ...
21.11.2018
Program javne rasprave o Nacrtu budžeta opštine Pljevlja za 2019. godinu možete pogledati ovde.Nacrt budžeta opštine Pljevlja za...
20.11.2018
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE: KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA...
07.12.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde na potpornim zidovima ulice Višegradska možete pogledati ovde
07.12.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ispitivanje-mjerenje kvaliteta vazduha-imisija (nulto stanje), mjerenje buke (nulto stanje) i analiza površinskih voda (rijeka Ćehotina nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja) možete pogledati ovde.
30.11.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Obezbjeđenje telekomunikacionih servisa možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava