Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Prava koja se mogu ostvariti u upravi

I Prijava poreza na nepokretnost

· Obrazac: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za fizička lica - obrazac PP1-preuzimanje sa sajta ili u kancelariji broj 27)

· Obrazac: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za pravna lica - obrasci PP1 i PP2-preuzimanje sa sajta PP1, PP2 ili u kancelarij broj 27)

· Plaćanje poreza na nepokretnost za fizička lica može se izvršiti na blagajni Građanskog biroa opštine, kao i uplatnicom na pošti ili banci (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

· Plaćanje poreza na nepokretnost za pravna lica može se izvršiti putem uplatnog računa

(pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

Neki važniji izvodi iz Zakona o porezu na nepokretnosti i iz Zakona o poreskoj administraciji:

Član 14. Zakona o porezu na nepokretnostima

Vlasnici nepokretnosti dužni su da u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti, nadležnom poreskom organu jedinice lokalne samouprave podnesu poresku prijavu.

Član 26 Zakona o poreskoj administaciji

Poreski obveznik je dužan da:

(1) prijavi nadležnom poreskom organu svaku promjenu glavnog mjesta poslovanja, prebivališta, odnosno boravišta, te drugih podataka iz registra poreskog obveznika.

Član 36. tačka 3. Zakona o poreskoj administaciji

Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da priloži i svu dokumentaciju koja je od značaja za utvrđivanje poreske obaveze propisane poreskim zakonima.

Član 37 Zakona o poreskoj administraciji

(1) Poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika podnese poresku prijavu, u roku od 3 dana od dana saznanja da prijava nije podnijeta u propisanom roku.

(2) Poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika dopuni nepotpunu i ispravi pogrešno popunjenu poresku prijavu, odmah po saznanju o propustima i greškama u podnijetoj prijavi.

II Potvrda kojom se potvrđuje da se građanin ne duži sa porezom na nepokretnost ili da je izmirio svoju poresku obavezu

· Zahtjev se preuzima na šalteru Građanskog biroa ili na ovom sajtu, a na osnovu zahtjeva u kancelariji broj 27 se dobija odnosna potvrda.

III Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OOP-ND predaje svako pravno lice najkasnije do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec

· Uplata prireza porezu na dohodak fizičkih lica može se izvršiti putem uplatnog računa

(pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

IV Porez na potrošnju

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun poreza na potrošnju (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OPP predaje svako pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec

· Uplata poreza na potrošnju može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

V Porez na firmu ili naziv

· Na osnovu Odluke o porezu na firmu ili naziv, na području Opštine Pljevlja, obveznici poreza su pravna i fizička lica koja su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak fizičkih lica i koja su registrovana za obavljanje djelatnosti. Lica koja u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici su poreza za svaku poslovnu jedinicu.

· Porez se plaća u godišnjem iznosu i po firmi, odnosno nazivu, može iznositi:

- za fizička lica, odnosno preduzetnike do 100,00 €

- za pravna lica do 500,00 €

· Uplata poreza na firmu ili naziv može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

VI Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun poreza na igre na sreću i zabavne igre (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OP-ISZ predaje svako fizičko lice, odnosno preduzetnik i pravno lice koje se bavi privređivanjem igara na sreću i zabavnih igara

· Uplata poreza na privređivanje igara na sreću može se izvršiti putem uplatnog računa

(pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA)., a porez na

privređivanje zabavnih igara može se izvršiti putem uplatnog račun (pogledati na dnu stranice UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

Sva dažbinska zaduženja (porezi, takse i naknade) Uprava lokalnih javnih prihoda vrši na osnovu Rješenja, kao pojedinačnih akata kojima se pokreću upravni postupci po službenoj dužnosti.

UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA:

 

PRVA BANKA CG

1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

535-5078009-96

2. Lokalni porezi

 

- Porez na nepokretnosti (za zaostale obaveze)

535-5078014-81

- Porez na zemljište

535-5078001-23

- Porez na građevinske objekte

535-5078002-20

- Porez na potrošnju (za zaostale obaveze)

535-5078035-18

- Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište (za zaostale obaveze)

535-5078040-03

-Porez na fimu ili naziv (za zaostale obaveze)

535-5078056-52

3. Porez na igre na sreću i zabavne igre (za zaostale obaveze)

 

- Porez na priređivanje igara na sreću

535-5076735-38

- Porez na priređivanje zabavnih igara

535-5076740-23

4. Lokalne administrativne takse

 

- Administrativne takse

535-5076777-09

5. Lokalne komunalne takse

 

- Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

535-50732405-35

- Komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i si.)

535-50732494-59

- Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija

535-50732473-25

- Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa, i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva

535-50732517-87

- Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala na uređenim i obilježenim mjestima

535-50732468-40

- Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampve, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera

535-50732538-24

- Komunalna taksa za držanje i korišćenje poslovnih prostorija i plovnih naprava na vodi

535-50732431-54

- Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih objekata na vodi

535-50732447-06

- Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe

535-50732585-77

- Ostale komunalne takse

535-5073247-26

6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

-Naknada za komunalno opremanje grrađevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723933-37

- Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723935-31

7. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta (za zaostale obaveze)

 

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za pravna lica

535-50723927-55

- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, za građane

535-50723953-74

8. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

 

- Naknada za zakup putnog zemljišta

535-50762321-12

- Naknada za zakup drugog zemljišta koje pripada upravljaču puta

535-50762322-09

- Naknada za priključenje prilaza putu na opštinski i nekategorsani put

535-50762323-06

- Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telegrafskih i drugih vodova na i pored opštinskih i nekategorisanih puteva

535-50762324-03

- Godišnja naknada za cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne vodove (podzemne i nadzeme), telefonske i felegrafske vodove (podzemne i nadzeme) i si. ugrađene na opštinskom i nekategorisanom putu i putnom zemljištu

535-50762325-97

- Naknada za izgradnju komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762326-94

- Nakndada za korišćenje komercijalnih objekata, kojima je omogućen pristup sa puta

535-50762327-91

- Naknada za vanredni prevoz u zavisnosti od prekoračenja najvećih dozvoljenih dimenzija i prekomjernog opterećenja

535-50762328-88

- Naknada za postavljanje natpisa na putu i pored puta

535-50762329-85

9. Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, organizacije i službe

 

- Prihodi opštinskih organa, organizacija i službi

535-5076121-37

- Ostali opštinski prihodi

535-5076228-07

10. Samodoprinos

 

- Sredstva od samodoprinosa

535-50723607-45

11. Prihodi po osnovu kamata i kazni

 

- Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

535-50762371-56

- Novčane kazne za koje je pokrenut prekršajni postupak prije 1. Septembra 2011. godine

535-50762387-08

12. Boravišna taksa

 

- Boravišna taksa, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073204-58

-   80 % Turistička organizacija Pljevlja

-  20 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3205-88

13.Clanski doprinos turističkim organizacijama

 

- Članski doprinos turističkim organizacijama, sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

535-5073207-49

-  60 % Turistička organizacija Pljevlja

-  40 % Nacionalna turistička organizacija

510-21776-90

832-3208-79

14. Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

 

- Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

535-50762320-15

15. Ostali opštinski prihodi

 

- Prihod od prodaje imovine

535-50723936-28

16. Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

 

- Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

535-50762334-70


Pregledano: 12827
12.07.2019
Opština Pljevija, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju...
02.07.2019
Sekretarijat za finansije Opštine  Pljevlja,  na  osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku...
26.06.2019
Javni poziv za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20. novembar" možete vidjeti klikom OVDJE.
11.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda od Zborne gromile do lokacije rezervoara Boljanići i Rosulje, MZ Boljanići. Broj postupka M 17/19 možete pogledati OVDJE.
11.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za Sanaciju ravnog krova zgrade SO možete pogledati klikom OVDJE.
11.07.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji vodovoda "Maoče" - rezervoar "Borčani" možete pogledati klikom OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava