Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM Javne rasprave o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2016-2017

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM

Javne rasprave o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2016-2017

  

1.      Javna rasprava o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja  u opštini Pljevlja  trajaće 15 dana i počinje teći od 05 .februara 2016. godine do 19. februara 2016. godine .  

2.      Sekretarijat za društvene djelatnosti stavlja Program socijalnog stanovanja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana,  od dana oglašavanja javne rasprave  na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine i u jednom zvaničnom terminu JRDS "RTV Pljevlja",  sve od 05.02.2016. godine.  

3.      Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u Nacrt Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja  biće dostupan svakog radnog dana u vremenu od 12.00-15.00 časova u zgradi opštine Pljevlja -Sekretarijat za društvene djelatnosti ( II sprat, kancelarija broj 32 ) i na internet sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

4.      Pozivaju se građani/ke, organizacije, javne službe , NVO i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi radi stvaranja što kvalitetnije osnove dokumenta.

5.      Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja  zainteresovani subjekti mogu dostaviti pismeno na arhivu Građanskog biroa opštine Pljevlja  ili putem elektronske pošte na e-mail: opstinapv@t-com.me za naznakom : Sekretarijat za društvene djelatnosti- za Javnu raspravu Nacrta Programa socijalnog stanovanja  u opštini Pljevlja 2016-2017  sve do 19 .februara 2016. godine.

6.      Glavna  rasprava održaće se dana 17. februara 2016 godine, sa početkom u 12.00 časova, u sali Skupštine opštine Pljevlja.

7.      Nakon isteka roka predviđenog za javnu raspravu  Sekretarijat za društvene djelatnosti će sumirati javnu raspravu, sačiniti izvještaj u roku od 5 dana od dana njenog završetka, pri čemu će se posebno razmatrati i zauzeti stavovi po podnijetim predlozima, primjedbama i sugestijama, na osnovu čega će biti izrađen konačni Nacrt Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2016-2017.

Nacrt Programa socijalnog stanovanja u Opštini Pljevlja 2016-2017, možete pogledati ovde.

                                                                                                                                                                                                                   S E K R E T A R

Halilović Mersudin

Pregledano: 802
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava