Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
PROGRAM Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja 2016-2018

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM

Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja 2016-2018

  

1. Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja  trajaće 15 dana i počinje teći od 16. novembra 2015. godine do 01. decembra  2015. godine.

2. Radna grupa  je uradila Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti  koji Sekretarijat za društvene djelatnosti stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana,  od dana oglašavanja javne rasprave  na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja, na zvaničnoj WEB prezentaciji opštine i u jednom zvaničnom terminu JRDS "RTV Pljevlja" i Pljevaljskim novinama,  sve od 16.11. 2015. godine.  

3. Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja  biće dostupan svakog radnog dana u vremenu od 12.00-15.00 časova u zgradi opštine Pljevlja -Sekretarijat za društvene djelatnosti ( II sprat, kancelarija broj 32 ) i na internet sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me

4. Pozivaju se građani/ke, organizacije, javne službe , NVO i drugi zainteresovani subjekti da učestvuju u javnoj raspravi radi stvaranja što kvalitetnije osnove dokumenta.

5. Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja  zainteresovani subjekti mogu dostaviti pismeno na arhivu Građanskog biroa opštine Pljevlja  ili putem elektronske pošte na e-mail: opstinapv@t-com.me za naznakom : Sekretarijat za društvene djelatnosti- za Javnu raspravu Lokalnog akiconog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja  sve do 01. decembra 2015. godine.

6. Glavna  rasprava održaće se dana 01.decembra  2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sali Skupštine opštine Pljevlja.

7.  Nakon održane Glavne rasprave Sekretarijat za društvene djelatnosti će sumirati javnu raspravu, sačiniti izvještaj u roku od 7 dana od dana njenog završetka, pri čemu će se posebno razmatrati i zauzeti stavovi po podnijetim predlozima, primjedbama i sugestijama, na osnovu čega će biti izrađen konačni Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja 2016-2018, možete pogledati ovde.

                                                                                                                                               S E K R E T A R

Halilović Mersudin

Pregledano: 1199
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava