Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU TARIFNOG SISTEMA ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE I USLUGA

Sekretarijat za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i vode, poziva Vas da prisustvujete i uzmete učešće u javnoj raspravi o Nacrtu  Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga, koja će se održati od  17.06.2016 godine do 01.07.2016 godine.Centralna (usmena) javna rasprava na  predlog Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga će  se održati  01.07.2015 godine  u 12:00 časova, u Pljevljima, u prostorijama Službe skupštine opštine Pljevlja  (sala u zgradi SDK ), Kralja Petra I br.48                

Rad na javnoj raspravi odvijaće se prema sledećem programu: ·       

Pozdravna riječ:  Vule Macanović, dipl.ing.maš.        

- Prezentacija predloga Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga, Vule  Macanović dipl.inž.maš, Mila Vasilijević  dipl.pravnik, Neboiša  Ćosović dipl.inž.maš         

- Diskusija-komentari i sugestije 

- Zaključci

Sa sadržinom Nacrta Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga možete se upoznati preuzimanjem predmetnog Nacrta na pultu Građanskog biroa Opštine Pljevlja ili  na internet stranici opštine Pljevlja: Nacrt tarifnog sistema (pdf).  Sugestije, predloge i primjedbe na Nacrt Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga možete dosta viti najkasnije do 01.07.2016 godine  poštom Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i vode na adresu ul. Kralja Petra I br.48 ili putem elektronske poste na e-mail: opstinapv@t-com.me.    

 

Sekretarijat  za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode opštine Pljevlja, na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, ( Sl. List RCG - opštinski propisi  br. 25/05 ), utvrđuje

  

PROGRAM

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

u postupku utvrđivanja  Tarifnog sistema  za obračun

toplotne energije i usluga

 

Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode, opštine Pljevlja na osnovu člana 77. Zakona o lokalnoj samoupravi (" Sl. List RCG "  br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 ),  i  ("Sl. List CG", br. 88/09 i 3/10 ),  člana 88 Statuta opštine Pljevlja  (" Sl. List CG" - opštinski propisi br. 18/11 ), formirao je Komisiju  sa zadatkom da utvrdi tarifni sistem  za  obračun toplotne energije i  usluga. Komisija je uradila Nacrt Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga I isti dostavila Sekretaru Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj I vode, koji utvrđuje Program održavanja javne rasprave:

1.       Javna rasprava o Nacrtu Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga trajaće od 17.06.2016 godine do 01.07.2016 godine.

2.       Nacrt  Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga može se uzeti na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, i na internet sajtu opštine Pljevlja    www.pljevlja.me svim zainteresovanim građanima, organima i organizacijama, javnim službama , NVO sektoru i drugim zainteresovanim subjektima.

3.       Centralna javna rasprava održaće se  01.07.2016 godine u zgradi  Skupštine opštine, ulica Kralja Petra I  sa početkom u 12 časova.

4.       Nacrt  Tarifnog sistema za obračun toplotne energije dostaviće se klubovima odbornika SO Pljevlja, Predsjedniku opštine, Predsjedniku Skupštine opštine i nadležnim organima lokalne uprave.

5.       Predlozi primjedbe i sugestije mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja, i na email adresu:  opstinapv@t-com.me ( sa naznakom  "Sekretarijatu za komunalno stambene poslove saobraćajiI vode ), do isteka roka za javnu raspravu.

6.       Sekretarijat za komunalno stambene poslove saobraćaj I vode će razmotriti dobijene predloge primjedbe i sugestije kao i mišljenja učesnika javne rasprave i u roku od 3 dana od završetka javne rasprave sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga biće objavljen na oglasnoj table opštine Pljevlja, na zvaničnoj web prezentaciji opštine, i  u jednom zvaničnom termuinu RTV Pljevlja  17.06;  22.06 i 27.06. 2016 godine, a program će biti objavljen i u dnevnom listu Pobjeda.

  

S poštovanjem,

                                                                                                                                                              Predsjednik

                                                                                                                                                              Mirko Đačić


Pregledano: 951
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava