Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Oglas o postupku prikupljanja pisanih ponuda

Na osnovu čl. 4. stav 2. Odluke o načinu korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom i garažama u vlasništvu opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", br. 17/09) i čl. 24. Statuta Agencije za stambeno - poslovni fond d.o.o. - Pljevlja, Odbor direktora  r a s p i s u j e

                                      O G L A S

                   O postupku prikupljanja pisanih ponuda

 

Za davanje u zakup poslovnih prostora  i garaža, čiji je vlasnik opština Pljevlja  :

Poslovni prostori:

1.     U ul. Kralja Petra I, pov. 38 m², početni iznos zakupnine 10,80 €/m², I zona,

2. Na Trgu Đ.Peruničića, pov. 20 m², početni iznos zakupnine    10,80 €/m², I zona

3. U ul. V.Karadžića  „Raskrsnica", pov. 18 m², početni iznos zakupnine 8,30 €/m², II zona .

4. U  ul. Obilićevoj - Gagovića imanje „A", pov. 63 m² , početni iznos zakupne 8.30 €/m², II zona

5. U  ul. Principovoj „Bezistan" , pov. 9 m², 19 m² i dva posl.prostora pov. po 10 m², početni iznos zakupnine 6,20 €/m², I zona . 

Djelatnost  za sve poslovne prostore je :administrativna, trgovinska i uslužna.

Garaže: -

1.-  u ul. V.Đenisijevića, dvije garaže pov. po 14 m², početni iznos zakupnine 1.60 €/m² .

2.- ul. II proleterske „GM-8", pov. 15 m², početni iznos zakupnine 1,30 €/m².

Poslovni prostori igaraže se  izdaju  u stanju u kom se nalaze. Pravo učešća na Oglasu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica. 

Na konačno utvrdjeni iznos zakupnine, shodno Zakonu , zaračunava se i PDV na teret zakupca. Poslovni prostori  se daju  u zakup na period od  jedne (1) godine.

Učesnici po Oglasu su dužni na blagajni Agencije, uplatiti kauciju u iznosu od 50.00 €, koja se u slučaju da izabrani ponudjač odustane neće vraćati.

Da bi bila uredna ponuda mora da sadrži sledeće podatke:

a)     za fizička lica: ime i prezime i fotokopija lične karte  ;

b)    za prreduzetnike: ime i prezime, matični broj i adresa vlasnika radnje, naziv radnje, kopiju rješenja o dodijeljenom PDV-u, ukoliko je u sistemu PDV-a i  kopiju ugovora o otvaranju i vodjenju računa kod poslovne banke  ;

v)    za pravna lica: naziv i sjedište, kopiju rješenja o upisu u registar kod nadležnog organa, kopiju izvoda iz registra za statistiku, kopiju rješenja o dodijeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV , ukoliko je u sistemu PDV-a  i kopiju ugovora o otvaranju i vodjenju računa kod poslovne banke ;

            -  punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

            - djelatnost koju ponudjač želi da obavlja u poslovnom prostoru,              

            -   ponudjeni iznos zakupnine po m2 - mjesečno, 

            -  izjava ponudjača da će poslovni prostor uzeti u vidjenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima,

             - izjava ponudjača da troškovi prepravke, adaptacije i održavanja padaju na njegov teret bez prava refundacije od Agencije po bilo kom osnovu , odnosno bez prava na umanjenje mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava,

          - dokaz o uplaćenoj kauciji ,

          - garancija plaćanja (blanko mjenica, bankarska garancija, uplata izlicitirane zakupnine godinu dana unaprijed prije potpisivanja ugovora o zakupu )  i   

- dokaz da je podnosilac prijave izmirio zakupninu, ukoliko je već

zakupac poslovnog prostora i garaže na kome je nosilac prava korišćenja  Agencija. 

          Ponude za garaže dostavljene od lica koja nemaju prebivalište u Pljevljima i putničko vozilo u svojini , neće se razmatrati.            

          Kriterijumi za odlučivanje prilikom predlaganja najpovoljnijeg ponudjača su :

-         visina zakupnine 

-         izmirenje duga iz prethodnog zakupodavnog odnosa (dug bivšeg zakupca).

-         spremnost ulaganja sopstvenim sredstvima u adaptaciju poslovnog prostora  i

-         garancija plaćanja .

 

Ponude se dostavljaju na adresu :  Agencija za stambeno - poslovni fond d.o.o. - Pljevlja, ul.Principova bb - Pljevlja, u zatvorenoj koverti sa naznakom   „ Ponuda za poslovni prostor ili garažu  - ne  otvaraj" i to od dana objavljivanja Oglasa u Dnevnim novinama i na sajtu opštine Pljevlja do 24.05.2018. godine .

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 30.05.2018. godine u 11 časova u prostorijama Agencije, kome mogu prisustvovati zainteresovani učesnici, a odluka o izboru zakupca biće istaknuta na oglasnoj tabli  Agencije.

Obavještenja povodom Oglasa mogu se dobiti na tel. 052-322-527.      

 

 

                                           AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND  D.O.O. -  PLJEVLJA  

 

 

                                   


Pregledano: 392
07.06.2019
Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci ,,Upravljanje projektnim ciklusom`` Opština Pljevlja...
06.06.2019
OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:    KONKURS NEVLADINIM...
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
12.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
07.06.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
05.06.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti broj M13/19 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava