Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

AGENCIJA ZA STAMBENO-POSLOVNI FOND DOO-PLJEVLJA                                                                   

Pljevlja, dana 28.03.2016. godine

 

U skladu sa čl. 4 st. 2. Odluke o načinu korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom i garažama u vlasništvu Opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi", br. 17/09), a  na osnovu Odluke Odbora direktora Agencije za stambeno-poslovni fond d.o.o.-Pljevlja br.  Odbor direktora  raspisuje

OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

  

1.      Izdaje se u zakup poslovni prostor koji se nalazi u ul. Nikole Pašića br. 3 u okviru zgrade Opštine Pljevlja, u zoni I, površine 164,16 m2.

2.      Početni iznos zakupnine utvrđen je  u bruto iznosu (sa uračunatim PDV-om) i iznosi 2.109,79 € (10,80 €/m2 + PDV).

3.      Poslovni prostor se izdaje u zakup radi obavljanja bankarske djelatnosti.

4.      Period na koji se predmetni poslovni prostor izdaje u zakup iznosi 5 (pet) godina.

5.      Rok za dostavljanje pisanih ponuda je 12.04.2016. godine do 15:00 h, bez obzira na način dostavljanja.

Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

6.      Ponuđači su dužni da prije dostavljanja ponude uplate kauciju u visini od 10% početnog iznosa zakupnine na račun Agencije za stambeno-poslovni fond d.o.o.-Pljevlja br. 510-22933-14 kod CKB AD Podgorica-Filijala Pljevlja i da dokaz o uplati navedenog iznosa kaucije dostave uz pisanu ponudu.

7.      Da bi bila uredna, ponuda mora da sadrži:

-  sve podatke o podnosiocu ponude: naziv i sjedište, kopiju rješenja o upisu pravnog lica u registar  nadležnog organa, kopiju izvoda iz registra za statistiku, kopiju rešenja o dodijeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV.

-  punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

-  ponuđeni iznos zakupnine,

-  izjavu ponuđača da će poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima,

-  izjavu ponuđača da troškovi prepravke, adaptacije, tekućeg i investicionog održavanja padaju na njegov teret bez prava refundacije od Agencije po bilo kom osnovu, odnosno bez prava na umanjenje mjesečnog iznosa zakupnine po osnovu uloženih sredstava,

-  dokaz o uplaćenoj kauciji,

-  garanciju plaćanja (blanko mjenica, bankarska garancija, uplata zakupnine godinu dana unaprijed prije potpisivanja ugovora o zakupu),

-  dokaz da je podnosilac prijave izmirio zakupninu, ukoliko je već zakupac poslovnog prostora koji je predmet oglasa.

8.      Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica na području Crne Gore registrovana za obavljanje  bankarske djelatnosti.

Ponude moraju biti potpisane i ovjerene, u suprotnom će biti odbijene kao neispravne.

9.      Kriterijumi kojima će se rukovoditi Komisija prilikom predlaganja najpovoljnijeg ponuđača i Odbor direktora prilikom donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača su:

-  visina zakupnine,

-  izmirenje duga iz prethodnog zakupodavnog odnosa (dug bivšeg zakupca),

-  spremnost ulaganja sopstvenih sredstva ponuđača u adaptaciju poslovnog     

   prostora,

-  garancija plaćanja.

10. Ponude dostaviti na adresu: „Agencija za stambeno-poslovni fond d.o.o.-       Pljevlja", Pljevlja, ul. Principova bb, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za poslovni prostor - ne otvaraj".

11. Javno otvaranje ponuda obaviće se 13.04.2016. godine u 13:00 h u prostorijama Agencije za stambeno-poslovni fond d.o.o.-Pljevlja, ul Principova bb.

12. Odluka o dodjeli poslovnog prostora u zakup biće istaknuta na oglasnoj tabli Agencije u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

AGENCIJA ZA STAMBENO - POSLOVNI FOND DOO - PLJEVLJA
Pregledano: 976
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava