Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Nadležnosti sekretarijata

Sekretarijat za uređenje prostora:

primjenjuje i prati realizaciju svih prostornih i urbanističkih planova i predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje stanja i o istom priprema izvještaj za Skupštinu; utvrđuje lokaciju i izrađuje urbanističko tehničke uslove za izgradnju, rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova kojima se izazivaju promjene u prostoru; kontroliše tehničku dokumentaciju sa aspekta usklađenosti iste sa uslovima iz odobrene lokacije i priprema urbanističku saglasnost; izdaje građevinske i upotrebne dozvole; utvrđuje lokacije za nadgradnju stambenih zgrada i pretvaranje zajedničkih dijelova zgrada u poslovne prostore; obavlja poslove koje se odnose na formiranje informacione osnove, odnosno praćenje, obradu i analiziranje podataka i elemenata koji su neophodni za realizaciju prostornih i urbanističkih planova; vrši identifikaciju parcela na terenu, obilježavanje objekata na terenu prilikom ustupanja zemljišta, izradjuje protokol o rugulaciji i nivelaciji objekata; prati naplatu prihoda od naknada za uredjenje i korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta; neposredno primjenjuje zakone i druge propise iz oblasti urbanizma, gradjevinarstva i prostornog planiranja; priprema ugovore o naknadi za uredjenje gradjevinskog zemljišta; vodi upravni postupak iz oblasti urbanizma i gradjevinarstva; priprema nacrte odluka iz oblasti urbanizma i gradjevinarstva; priprema nacrte Programa i Odluka kojima se omogućava korišćenje, unapređivanje, održavanje i zaštita građevinskog zemljišta, njegovo opremanje neophodnim objektima i predlaže mjere za održavanje javnih dobara od značaja za Opštinu Pljevlja. Vrši pripremne poslove za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korišćenje; predlaže i priprema kriterijume za raspodjelu sredstava za uređivanje gradskog građevinskog             zemljišta; priprema nacrt srednjoročnog i godišnjeg Programa uređenja gradskog građevinskog    zemljišta; učestvuje u pipremnim poslovima kod pristupanja izradi i prati izradu planske dokumentacije (Prostorni plan opštine, Prostorni plan posebne namjene, Generalni urbanistički plan, Detaljni             urbanistički planovi, Urbanistički projekti lokalne, lokalne studije lokacije); priprema projektne zadatke za sve vrste projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, kao i javnih objekata čiji je investitor opština; prati izradu projekata u smislu usaglašenosti sa prethodno zadatim parametrima, priprema rješenja o reviziji, odnosno tehničkoj kontroli projektne dokumentacije; preduzima aktivnosti u cilju nabavke roba, izvršenju usluga ili izvođenja radova iz nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora; vrši pripremu i praćenje svih investicionih aktivnosti iz domena Sekretarijata za uređenje prostora u           smislu kvaliteta izvođenja, vođenja građevinske dokumentacije, dokumentacije o plaćanju i slično, priprema rješenja o nadzoru i predlaže Komisiju za tehničke preglede završenih        objekata; čuva projektnu dokumentaciju i priprema bazu podataka svih faza i vrsta projektne dokumentacije vezanih za komunalne i javne objekte, prati realizaciji pojedinih projekata, procjenjuje mogućnosti realizacije postojećih i potrebu izrade novih; vrši i druge poslove koji proističu iz Zakona i Odluka nadležnih organa.

Služba za zaštitu životne sredine obavlja sledeće poslove:

aktivnosti vezane za programe zaštite životne sredine; iniciranje aktivnosti za zaštitu prirode i zaštićenih prirodnih dobara; vođenje evidencije zagađivača životne sredine; praćenje realizacije mjera iz Lokalnog ekološkog akcionog plana; priprema podataka za izradu planske i projektne dokumentacije, predlaganje mjera zaštite i izrada procjene pojedinih privrednih i drugih aktivnosti na životnu sredinu.

Zakonska regulativa službe za zaštitu životne sredine

- Zakon o životnoj sredini
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu
- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredineAktivnosti službe za zaštitu životne sredine

- Usvojen Plan mjera LEAP-a za 2008. godinu
- Usvojen Program praćenja kvaliteta vazduha u Pljevljima

Pregledano: 8088
31.01.2017
Odluku o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i...
25.01.2017
Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.
13.01.2017
Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji...
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
28.04.2015
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.