Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Nadležnosti sekretarijata

Odeljenje za socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje

Vrši poslove razvoja sistema socijalne i dječije zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite starih i iznemoglih lica i integracije osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.U okviru svojih nadležnosti prati razvoj sistema primarne zdravstvene zaštite, kao i sistema predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja djece sa posebnim potrebama.

Ovo odeljenje se stara o realizaciji i ostvarivanju prava na jednokratne novčane pomoći, materijalna obezbjeđenja boraca NOR-a, zatim civilnih i vojnih invalida rata, naknada za novorođeno dijete, nagrada za đake i učenike, stipednija za studente i ostalih materijalnih i novčanih davanja koja su utvrđena odlukama Skupštine opštine.

U svom djelokrugu rada odjeljenje se bavi usmjeravanjem u obrazovne programe djece sa smetnjama u razvoju, obezbjeđivanju vaninstitucionalizovanog zbrinjavanja starih kroz „pomoć u kući", stara se o izradi i implementaciji lokalnih akcionih planova kao i o realizaciji državnih strategija iz oblasti socijalne politike.

Kroz reformu sistema socijalne i dječije zaštite, sistema obrazovanja i zdravstvene zaštite, za očekivati je da ovo odeljenje u budućnosti sve više preuizima poslove iz nadležnosti resornih ministarstava kroz princip načela decentralizacije i ostvarivanja evropskih standarda. U tom cilju Odeljenje za socijalnu politiku, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje će se razvijati i kadrovski osposobljavati, kako bi se na adekvatan način zadovoljile potrebe građana i ostvarivao javni interes.

Obrazac izjave o kucnoj zajednici 

Odeljenje za sport, kulturu i opšte poslove

Vrši poslove kojima se ostvaruju uslovi za zaštitu i razvoj kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na teritoriji opštine Pljevlja. U skladu sa ovlašćenjima vrši upravni nadzor nad ustanovama kulture čiji je osnivač Skupština opštine i daje mišljenja na njihove programe rada. Stara se o kulturnim smotrama i manifestacijama koje su od interesa za opštinu Pljevlja i koje se finansiraju iz budžeta opštine. Kroz posebne programe razvija kulturni amaterizam kroz kulturno - umjetnička udruženja, sistematizuje razvoj gradske kulturne produkcije i prezentuje domaće stvaralaštvo u mešuopštinskoj i regionalnoj razmjeni.

Ovo odeljenje stara se o razvoju uslova za rad sportskih klubova i organizacija sa posebnim osvrtom na školski, amaterski i sport osoba sa invaliditetom.Vrši osnovne evidencije sportskih rezultata i stara se o njihovom dokumentovanju i valorizaciji. U skladu sa svojim nadležnostima organizuje aktivnosti u cilju sufinansiranja programa sportskih klubova, stipendiranja uspješnih sportista i nagrada za ostvarene sportske rezultate. Kao i u oblasti kulture, vrši upravni nadzor nad javnim ustanovama iz oblasti sporta čiji je osnivač Skupština opštine.

U cilju zadovoljena potrebe građana na informisanje, shodno Zakonu o radio difuziji, ovo odeljenje vodi aktivnosti na finansiranju TV programa iz oblasti kulture, obrazovanja iintegracije osoba sa invaliditetom, kroz JRDS RTV Pljevlja i stara se o zakupu radio difuznih objekata na brdu Tvrdaš.

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti

Kancelarija vrši poslove na unaprijeđivanju informisanosti i podizanja nivoa svjesnosti građana opštine Pljevlja o štetnosti narkotika i psihoaktivnih supstanci sa ciljem razbijanja predrasuda i izgradnje pozitivnog sistema vrijednosti kroz preventivne programe zasnovane na istraživanju i promociji zdravih stilova življenja, aktivizma i volonterizma.

Preduzima aktivnosti na unaprijeđivanju kvaliteta življenja građana/ki opštine Pljevlja i stvaranju uslova za zdraviji i kvalitetniji razvoj djece i omladine kroz kreiranje alternativnih programa u zajednici zasnovanim na korišćenju lokalnih resursa i koordinisanoj aktivnosti nadležnih institucija u oblasti prevencije

Uspostavlja i unaprijeđuje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama radi izrade i unaprijeđenja programa prevencije i njihovog finansiranja, kreira brošure i informatore u cilju povećanja stepena informisanosti roditelja i porodice o štetnosti narkotika, načinu prepoznavanja i sl.

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama

Kancelarija vrši poslove na afirmisanju saradnje lokalne uprave i nevladinih organizacija. Kroz javne pozive i komunikaciju sa resornim ministarstvom redovno prati i ažurira registar nevladinih organizacija. U cilju realizacije zajedničkih projekata NVO sektora i lokalne uprave ostaruje komunikaciju i saradnju sa domaćim i stranim donatorima. Kroz institut Konkursa za raspodjelu sredstava, prati realizaciju projekata nevladinih organizacija koji su finansirani iz budžeta opštine. Organizuje i pomaže rad seminara i radionica koje se tiču razvoja sektora civilnog društva i pomaže razvoj nevladinih organizacija kao i participaciju civilnog društva u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici.

Obrazac za NVO 

Pregledano: 7708
31.01.2017
Odluku o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i...
25.01.2017
Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.
13.01.2017
Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji...
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 04-15 možete pogledati ovde.
16.06.2015
Obavještenje o javnoj nabavci broj Š 07-15 možete pogledati ovde.
28.04.2015
Poziv broj PV 08/15 za Otvoreni postupak javne nabavke možete pogledati ovde.