Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2018/2019. godine

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-65/2018-1 od 27.09.2018. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2018/2019. godine

 

I

  Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija, studenti master/magistarskih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija i studenti doktorskih akademskih studija, bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na teritoriji opštine Pljevlja, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine, da su tokom studiranja ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje 8 (osam) i da su nezaposleni, osim studenata doktorskih studija.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine osnovnih akademskih i strukovnih/primijenjenih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Pravni/ Ekonomski fakultet

2.      Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet

3.      Građevinski/Arhitektonski fakultet

4.      Biotehnički/Poljoprivredni fakultet

5.      Defektološki fakultet

6.      Medicinski/Farmaceutski/Stomatološki fakultet

7.      Rudarsko-geološki/Šumarski fakultet

8.      Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

9.      Filozofski/Filološki fakultet

10.  Fakultet političkih nauka/Fakultet kriminalističkih nauka/Fakultet za bezbjednost

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti specijalističkih akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Biotehnički fakultet

2.      Filozofski fakultet

3.      Filološki fakultet

4.      Fakultet političkih nauka

5.      Elektrotehnički/Prirodno-matematički fakultet

6.      Mašinski/Građevinski fakultet

7.      Fakultet za turizam i hotelijerstvo/Pomorski fakultet

8.      Pravni/Ekonomski fakultet

9.      Saobraćajni fakultet

10.  Fakultet muzičke/dramske/likovne umjetnosti

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti master/magistarskih  akademskih i strukovnih/primijenjenih  studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Elektrotehnički fakultet

2.      Prirodno-matematički fakultet

3.      Građevinski/Arhitektonski fakultet

4.      Biotehnički/Poljoprivredni fakultet

5.      Pravni/Ekonomski fakultet

Pravo učešća na Konkursu imaju student doktorskih akademskih studija (po jedan student) na sledećim fakultetima:

1.      Fizika/Matematika

2.      Biologija/Hemija

3.      Prirodno-matematički / Elektrotehnički fakultet

4.      Filozofski/Filološki fakultet

5.      Mašinski/Šumarski/Saobraćajni fakultet

II

Prijava na Konkurs se podnosi na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Obrazac se može podići na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja ili  preuzeti sa web sajta Opštine www.pljevlja.me

Uz prijavni obrazac studenti dostavljaju sljedeća dokumenta:

·      Uvjerenje o prebivalištu izdato od datuma raspisivanja Konkursa,

·      Ovjerenu fotokopiju prve strane indeksa sa osnovnim podacima,

·      Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim uspjehom tokom studija,

·      Potvrdu o studiranju, odnosno upisu studijske godine,

·      Dokaz o nezaposlenosti, osim za studente doktorskih studija. ( Uvjerenje Poreske uprave da nije poreski obveznik,     niti prijavljen/a kao zaposleno lice )

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na šalter Građanskog biroa u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata- NE OTVARATI" i imenom i prezimenom podnosioca, ili poslati poštom na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti - Komisija za stipendiranje studenata, ul. Kralja Petra I br. 48.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Prijavu možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                S E K R E T A R

                                                                                                                                                                                          Mersudin Halilović

Pregledano: 528
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava