Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Konkurs


 

 

 

 

 

OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

 

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

 

Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranju NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.

 

Odabrano je 5 JSL koje će učestvovati u projektu, i to: Kotor, Nikšić, Pljevlja, Podgorica i Tivat.

 

Opština Pljevlja i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Pljevlja iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

KULTURA

·           Podizanje svijesti o značaju i očuvanju kulturne baštine i organizovanje manifestacija u cilju očuvanja kulturne baštine Pljevalja

·           Očuvanje izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,  razvoj zanata i umjetničkih vještina

  

DRUŠTVENA BRIGA O MLADIMA

·           Uspostavljanje funkcionalnog načina informisanja o mogućnostima za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena

·           Povećanje motivisanosti i informisanosti mladih o učešću u procesu donošenja odluka

·           Podsticanje i promovisanje mladih talenata

  

POMOĆ STARIJIM LICIMA

·           Podrška starim licima u ruralnim područjima

·           Inkluzija starih lica

  

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

·           Edukacija (sa primjerima dobre prakse iz okruženja) i informisanje građana o zagađenosti životne sredine

  

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

·         Promocija domaćih proizvoda, edukacija i studijske posjete poljoprivrednih proizvođača zemljama okruženja

·         Organizovanje manifestacija poljoprivredno-turističkog karaktera u Pljevljima

·         Podsticaj ruralnog razvoja kroz razvoj turizma, domaće radinosti, organske proizvodnje....

  

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.

 

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte,  maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

 

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

 

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  6  do 9 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od maja 2018. do 31. januara 2019. godine.

  

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane NVO (udruženja ili fondacije) sa sjedištem u opštini Pljevlja, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Crnoj Gori.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

  

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

  

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Pljevlja se može preuzeti od 01. marta - 02. aprila 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sekretarijatzadrustvene@yahoo.com ili lično preuzimanjem na arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48.

 

 

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd., u Pljevljima će 09. marta  2018. godine, u periodu od 09 do 10.30 sati biti organizovan „Info dan". O mjestu održavanja, zainteresovani aplikanti će biti naknadno obaviješteni.

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 28. marta 2018. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

 

Prijavni set od tri (3) primjerka obavezne dokumentacije u štampanom obliku i jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                                                   Opština Pljevlja

                                                   Kralja Petra I br. 48

                                                   84210 Pljevlja                                                  

 

Na koverti se stavlja naznaka "Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - za ReLOaD projekat"  i "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja". Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

 

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

  

Rok za predaju aplikacija je 02. april  2018. godine, do 15 sati.  Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

  

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i veb-stranici Opštine Pljevlja (www.pljevlja.me). Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

 

SMJERNICE ZA APLIKANTE možete preuzeti OVDJE.

DOKUMENTACIJU možete preuzeti OVDJE.

 [1]*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti..

Pregledano: 501
17.07.2018
Listu kandidata koji su predloženi za članove komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2018. godinu...
09.07.2018
Sve potrebne informacije o javnom pozivu za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini možete naći  OVDJE.
02.07.2018
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20. novembar"    1. Pozivaju se...
17.07.2018
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Vodovod Boljanići - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
12.07.2018
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti br. M 17/18 - Vodovod "Boljanići" - rezervoar Milakovci možete pogledati OVDJE.
12.07.2018
Izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda broj M16/18 možete pogledati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava