Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

OPŠTINA PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJE:

  

KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

 

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*[1] i Srbiji.

Projekat je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine i tokom tri godine realizacije cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i nevladinih organizacija (NVO) širenjem transparentnog pristupa finansiranju NVO iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednici.

Odabrano je 5 JLS koje će učestvovati u projektu, i to: Pljevlja, Kotor, Nikšić, Podgorica i Tivat.

Opština Pljevlja i projekat ReLOaD pozivaju nevladine organizacije iz Pljevalja i Crne Gore da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Pljevlja iz sljedećih prioritetnih oblasti:

KULTURA

·           Podizanje svijesti o značaju i očuvanju kulturne baštine

·           Očuvanje izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,  razvoj zanata i umjetničkih vještina

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

·           Podizanje svijesti o značaju i očuvanju životne sredine

 

RODNA RAVNOPRAVNOST

·            Promocija rodne ravnopravnosti u sportu i kulturi

·            Razvoj i promocija ženskog preduzetništva

 

INKLUZIJA RANJIVIH GRUPA

·            MLADI: Podizanje svijesti o značaju učešća mladih u životu zajednice i uspostavljanje  mehanizama informisanja mladih o mogućnostima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

·           STARI: Istraživanje potreba starih lica na lokalnom nivou i podrška starim licima u ruralnim područjima,

·            LICA SA INVALIDITETOM: Obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učešće lica sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života na ravnopravnoj osnovi, kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogucnosti, posebno u oblastima zapošljavanja, rada, obrazovanja, kulture.

 

TURIZAM

·            Promocija turističkih potencijala Pljevalja

·            Razvoj i promocija turizma u ruralnim područjima

·            Razvoj planinarskog i biciklističkog turizma u Pljevljima

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 20.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.  Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a, za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 8 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od avgusta 2019. do 31. marta 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji opštine Pljevlja, kao i za nevladine organizacije iz drugih opština Crne Gore pod uslovom da nevladine organizacije koje apliciraju imaju sporazum o saradnji sa NVO registrovanim u Pljevljima i da se prijavljeni projekti realizuju isključivo na teritoriji opštine Pljevlja, a u interesu građana/ki opštine Pljevlja.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

  

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Pljevlja www.pljevlja.me

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Pljevlja se može preuzeti od 06. juna - 19. jula 2019. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sekretarijatzadrustvene@yahoo.com,  sa web stranice Opštine Pljevlja ili lično preuzimanjem na arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja, ul. Kralja Pera I br. 48.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd., u Opštini Pljevlja će 12. juna 2019. godine, u periodu od 11.00 do 13.00 sati, u Sali Skupštine opštine Pljevlja biti organizovan „Info dan". Nakon toga na istom mjestu će 20. juna 2019. godine sa početkom u 9.00 sati biti organizovan „Dan otvorenih vrata", tokom kog će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija kojima nisu dodijeljena sredstva na prethodnom Konkursu, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnom Konkursu, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 16. jula 2019. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set od po jednog (1) primjerka obavezne dokumentacije i jednog (1) primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog (1) elektronskog primjerka (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije  se dostavlja u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7 do 15 sati na sljedeću adresu:

                                                  

Opština Pljevlja

 Kralja Petra I br. 48

 84 210  Pljevlja

 

Na koverti se stavlja naznaka "Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - za ReLOaD projekat" i "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja". Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 19. jul 2019. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranici Opštine Pljevlja www.pljevlja.me. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

 

 

SMJERNICE ZA APLIKANTE možete preuzeti OVDJE.

DOKUMENTACIJU možete preuzeti na sledećim linkovima:

1. Prijavni formular

2. Projektni prijedlog

3. Pregled budžeta

4. Logički okvir rada

5. Plan aktivnosti i promocije

6. Administrativni podaci o aplikantu

7. Finansijska identifikaciona forma

8. Izjava ovlašćenog lica

9. Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja

10. Izjava o partnerstvu

Priručnik za implementaciju projekata u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) možete preuzeti OVDJE 

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRI APLICIRANJU možete preuzeti OVDJE

 


Pregledano: 445
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj razvoja ženskog preduzetništva opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 ...
22.08.2019
Zahtjev za dodjelu sredstava za podršku i podsticaj preduzetništva i turizma opštine Pljevlja za 2019. godinu OBRAZAC1 OBRAZAC2
31.07.2019
JAVNI POZIV za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine možete vidjeti klikom OVDJE
23.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -Izrada projekta unutrašnje arhitekture (enterijera) zgrade opštine Pljevlja sa projektima elektro i termotehničkih instalacija. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Izrada Glavnog projekta za izgradnju pristupne saobraćajnice na zaobilaznici Pljevlja – Prijepolje, od benzinske pumpe “Mat petrol” do poslovnog objekta “Laco elektro”, sa pripadajućom infrastrukturom. PREUZMITE
22.08.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Nabavka  kotlovskih cijevi Ø76x3,2x6000mm. PREUZMITE
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava