Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja

Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, na osnovu člana 5. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (2Sl.list CG" br.44/10), čl.2. Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja („Sl.list CG „-opštuinski propisi br.11/17 ), objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja

  

I Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja i to

1. ZASTAVA tip LADA NIVA 21213, registarske oznake PVAF 467, godina proizvodnje 1999, zapremina i snaga motora 1690/59, broj šasije XTA212130X1446145, po početnoj cijeni od 635,40 eura, u voznom stanju registrovano do 22.01.2018.godine;

2. LADA tip D2 NIVA 1.7, registarske oznake PVAE 296, godina proizvodnje 2002, zapremina i snaga motora 1689/56.1, broj šasije XTA21213021671878, po početnoj cijeni od 789,03 eura, u voznom stanju registrovano do 17.12.2017.godine;

3. LADA tip 21214 NIVA 1.7/4X4, registarske oznake PVAE 040, godina proizvodnje 2005, zapremina i snaga motora 1689/59, broj šasije KTA21214051796446, po početnoj cijeni od 1.150,45 eura, nije u voznom stanju, nije registrovano;

4. ŠKODA tip FELICIJA 1.3 GLXI, registarske oznake PVAB 686, godina proizvodnje 2001, zapremina i snaga motora 1289/43, broj šasije TMBEEA61417357047, po početnoj cijeni od 200,00 eura, nije u voznom stanju, nije registrovano;

5. YUGO tip ZASTAVA CORAL 1.1, registarske oznake PVAM 385, po početnoj cijeni od 150,00 eura, nije u voznom stanju, nije registrovano;

6. MITSUBISHI tip SPACE WAGON 4X4, registarske oznake PVAJ271, godina proizvodnje 1996, po početnoj cijeni od 1.771,68 eura, u voznom stanju, registrovano do 27.04.2017.

Predmetna motorna vozila se prodaju u viđenom stanju.

II Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnici javnog poziva su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matičnui broj odnosno broj lične kartze ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača, za strana lica.

III Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda su dužni da u postupku prikupljanja ponuda uplate iznos depozita i to 10% od početne cijene u korist računa Opštine Pljevlja br. 535-6558-96 koji se vodi kod Prve banke sa naznakom „učešće na javnom pozivu" i da dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

IV Prijave po javnom pozivu podnose se u zapečaćenoj koverti Direkciji za imovinu opštine Pljevlja najkasnije do dana 13.04.2017.godine, putem pošte ili na šalterima Građanskog biroa, sa obaveznom naznakom „Ponuda po javnom pozivu za prikuljanje ponuda za prodaju motornih vozila - ne otvaraj" kao i naznakom rednog broja vozila za koje se dostavlja ponuda.

V  Javno otvaranje ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači, biće održano dana  19.04.2017.godine                sa početkom u  13,00  časova u sali Skupštine opštine Pljevlja (zgrada bivše SDK-a).                                        .

VI  Pod najpovoljnijom ponudom smatraće se od strane ponuđača najveća ponuđena cijena izražena u eurima koja ne može biti manja od početne.

Komisija će izvršiti rangiranje ponuda u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrditi rang listu.

Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 3 dana od dana sprovođenja postupka.

Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda  imaju pravo prigovora na Odluku Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima provedenog javnog poziva.

Učesniku javnog poziva za prikupljanje ponuda, koji ne uspije u postupku, uplaćeni iznos depozita će se povratiti u roku od 3 dana od dana isteka roka za prigovor.

Učesniku javnog poziva, sa najpovoljnijom ponudom uplaćenui iznos depoozita će biti uračunat u cijenu predmetnog vozila.

Učesnik javnog poziva, koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač za kupovinu određenog motornog vozila je obavezan da isplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i da sa  Predsjednikom opštine zaključi Ugovor o kupoprodaji tog putničkog motornog vozila, u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko se ugovor ne zaključi u naznačenom roku ima se smatrati da je najpovoljniji ponuđač odustao od kupovine putničkog motornog vozila i isti nema pravo na povraćaj uplaćenog iznosa. U tom slučaju ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Sve troškove oko poreza i prenosa vlasništva snosi kupac.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje motornih vozila koji su predmet javnog poziva svakog radnog dana od  7  do  15 časova.

Kontakt osoba  Brašnjo Miloje,  telefon  069 087 122, ili neposredno u prostorijama Direkcije za imovinu opštine Pljevlja.                                   .

 

 

 

Broj 215-59/2017-2                                                                                                                                                                OPŠTINA PLJEVLJA
Pljevlja 03.04.2017.                                                                                                                                                             DIREKCIJA ZA IMOVINU
Pregledano: 506
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava