Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju NVO

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( "Sl.list RCG-opštinski propisi, br. 25/05 ), a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( "Sl.list CG, br. 7/12 ), upućuje nevladinim organizacijama

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta

Odluke o finansiranju nevladinih organizacija

 

Nevladine organizacije će u Radnoj grupi imati dva predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije koje imaju sjedište u Pljevljima.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Radne grupe ako ispunjava sljedeće kriterijume:

- upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;

- u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:

- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i Statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini

- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:

- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član organa političkih partija glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl., javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

 

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata predaju:

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za

člana Radne grupe;

- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili

državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predloge dostaviti poštom ili lično na adresu Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84 210  Pljevlja, s a napomenom: „Za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju nevladinih organizacija".

Sekretarijat za društvene djelatnosti će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici http://www.pljevlja.me/ objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Sekretar Sekretarijata će u roku od pet dana od dana objave liste kandidata koji su predloženi za člana Radne grupe, donijeti odluku o izboru dva kandidata za članove Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju nevladinih organizacija. Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Radne grupe, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu:  sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

Obrazac za predlaganje kandidata možete preuzeti OVDJE.

  

                                                                                                                                     S E K R E T A R

                                                                                                                           Mersudin Halilović

 

Pregledano: 657
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava