Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv za predlaganje dva člana u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017.g.

Na osnovu člana 27. stav 2. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16, 31/17), predsjednik opštine Pljevlja upućuje

 J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

za 2017. godinu

 

 · Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva,  ima sjedište na teritoriji Opštine; koja je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

 

 ·  Nevladina organizacija dužna je da,dostavi sljedeće dokaze:

kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva
kopiju statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije
- dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;
- izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

 · Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, pored gore navedene dokumentacije, dužna je da za kandidata dostavi i sljedeće:

ovjerenu fotokopiju lične karte;
biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;
izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije.
izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 ·   Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.

 ·   Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije

 ·   Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

 ·   Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 ·   Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom "Predlozi za Komisiju".

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                      Mirko Đačić

Pregledano: 337
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava