Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu

Na osnovu člana 27. stav 2. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16, 31/17), predsjednik opštine Pljevlja upućuje

 J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

za 2017. godinu

 

 · Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva, ima sjedište na teritoriji Opštine, koja je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

 

 · Nevladina organizacija dužna je da dostavi sljedeće dokaze:

kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva

- kopiju statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije

- dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;

- izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

 · Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

- ima prebivalište na teritoriji Opštine

- posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata

- nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik  ili  namještenik niti član organa upravljanja političke partije.

 

 · Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, pored gore navedene dokumentacije, dužna je da za kandidata dostavi i sljedeće:

- ovjerenu fotokopiju lične karte

- biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata

- izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije.

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 

 · Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.

 · Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije.

 · Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

 · Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 · Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom "Predlozi za Komisiju".

 

 

031-1005/2017-2                                                                                                                                         PREDSJEDNIK

30 . septembar 2017. godine                                                                                                                     Mirko Đačić

Pregledano: 14
17.10.2017
Listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2017. godinu...
16.10.2017
Na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( „Službeni list CG-opštinski propisi", br....
09.10.2017
Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt DUP-a "Balibegovo brdo i Kupusište" možete pogledati OVDJE.
19.10.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulturure možete pogledati ovde.
19.10.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
17.10.2017
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa - broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde.