Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni poziv Nevladinim organizacijama - Sekretarijat za uređenje prostora

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( "Sl.list RCG-opštinski propisi, br. 25/05 ), a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( "Sl.list CG", br. 7/12 ), upućuje

 

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju toplane i magistralnog cjevovoda za toplifikaciju Pljevalja sa podstanicom CES 1

 

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju toplane i magistralnog cjevovoda za toplifikaciju Pljevalja sa podstanicom CES 1.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće uslove:
- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
- da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine;
- nije član političke partije, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statut;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi
- organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
- biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja na adresu:

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja
Ul Kralja Petra I br.48

84210 Pljevlja

sa napomenom "predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju toplane i magistralnog cjevovoda za toplifikaciju Pljevalja sa podstanicom CES 1

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku.

Pregledano: 1311
16.01.2019
CRNA GORA OPŠTINA PLJEVLJA - Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti - Broj: 637-1/2019-2 Pljevlja, 15.01.2019....
11.01.2019
Listu projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja možete pogledati OVDJE.
21.12.2018
Odluku o stipendiranju studenata školske 2018/19 godine možete pogledati OVDJE.
18.01.2019
Obavještenje o ishodu postupka za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pljevljima možete pogledati ovde.
17.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Partija 1: Kancelarijski materijal, Partija 2: Toneri, kertridži i riboni za štampače i kopir aparate, možete pogledati ovde.
15.01.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Vršenje tehničkog pregleda objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda možete pogledati ovde.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava