Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2017. godinu

- Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. - 

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG - opštinski propisi", br. 03/16, 31/17 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu  r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 ZA 2017. GODINU

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Pljevlja. 


Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planiranih Budžetom Opštine Pljevlja za 2017. godinu u iznosu od 11.295,00 € (0,1 % tekućeg godišnjeg plana budžeta ), za projekte koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Pljevlja, a koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine u sljedećim oblastima:

·         društvena briga o djeci i mladima

·         pomoć starijim licima

·         ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i

·         zaštita životne sredine.


Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama opštine Pljevlja za 2017. godinu na osnovu pozitivnih i eliminatornih kriterijuma propisanih članom 13. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija ( „Službeni list CG - opštinski propisi", br. 03/16, 31/17 ), a u skladu sa rasponima koji su propisani članom 16. iste Odluke.

Nevladina organizacija može konkurisati sa jednim projektom godišnje.

Nevladina organizacija može konkurisati  za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekte koje podnese nevladina organizacija, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja. Prijava na Konkurs sa traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa opštine Pljevlja. Na koverti se stavlja naznaka "Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama - ne otvarati" i adresira na Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište nevladine organizacije. Prijava se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa ili sa web sajta opštine Pljevlja ( www.pljevlja.me)


Uz prijavu se prilaže:

- jedna štampana verzija projekta

- kopija rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija,

- kopija osnivačkog akta i statuta organizacije;

- kopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za posljednju fiskalnu godinu, odnosno potvrda da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;

- izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da organizacija od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje;

- detaljan finansijski i narativni izvještaj o realizaciji sredstava za prethodno odobren projekat, sa detaljnim opisom faza realizacije, obrazloženjem eventualnih odstupanja i dokaze o utrošku sredstava.

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi traženi finansijski i narativni izvještaj o realizaciji sredstava za prethodno odobren projekat koji je finansiran iz Budžeta Opštine, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

Projekat koji nevladina organizacija kandiduje za finansiranje podnosi se u propisanoj formi, na obrascu koji se objavljuje na web sajtu Opštine. Projekat treba da sadrži:

1. naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih, ciljevi organizacije, broj žiro-računa, PIB);

2. naziv projekta;

3. traženi iznos sredstava

4. naznaku da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta;

5. trajanje projekta

6. prioritetnu oblast projekta;

7. opis povezanosti projekta sa javnim politikama (strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima) u navedenoj oblasti koje je donijela Opština ili država;

8. kratak sadržaj projekta;

9. opis problema;

10. ciljeve projekta; 

11. ciljne grupe;

12. očekivane rezultate;

13. detaljan opis aktivnosti projekta;

14. plan implementacije aktivnosti

15. rok za realizaciju projekta;

16. način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;

17. održivost projekta;

18. iskustvo organizacije u prethodno realizovanim projektima

19. budžet projekta i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

20. Partneri u realizaciji projekta.

Projekat može da sadrži i dopunsku dokumentaciju ( skice, planove, crteže, fotografije, brošure, CD prezentacije i sl. ).

Ukoliko organizacija konkuriše za projekat za koji je dio sredstava dobila od drugog donatora, u obavezi je da dostavi ugovor sa donatorom.

Ukoliko organizacija ima partnere u realizaciji projekta, u obavezi je da dostavi dokaze o partnerstvu.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama će u roku od 30 dana od dana otvaranja prijava utvrditi rang listu projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni, koja će biti objavljena na Oglasnoj tabli i web sajtu Opštine.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 8 dana od dana utvrđivanja rang liste.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na mob. 069-300-639, 069-309-340, kontakt osoba: Sanja Đondović ili putem e-maila sanja.djondovic@pljevlja.co.me

Prijavne obrasce možete preuzeti OVDJE.

Strateška dokumenta možete otvoriti na sledećim linkovima:

Strateški plan razvoja opštine Pljevlja

Strategija ruralnog razvoja opštine Pljevlja

Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne zaštite

Lokalni  plan akcije za stara lica opštine Pljevlja

Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Pljevlja

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet opštine Pljevlja

Lokalni plan akcije za mlade ošptine Pljevlja

Odluku o finansiranju projekata nevladinih organizacija možete preuzeti OVDJE.

 

 

Pljevlja,                                                                                                                            PREDSJEDNICA KOMISIJE

01.11.2017. godine                                                                                                                   Anela Kriještorac

Pregledano: 927
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava