Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama

 za predlaganje jednog člana/ice, predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini o okviru ReLOaD projekta

 

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini u okviru ReLOaD projekta (u daljem tekstu: Komisija) čini 5 članova/ica, i to:  dva člana/ice - predstavnika/ce Opštine Pljevlja, dva člana/ice - predstavnika/ce UNDP i jedan član/ica - predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u sljedećim oblastima: kultura, društvena briga o mladima, pomoć starijim licima, zaštita životne sredine i  poljoprivreda i ruralni razvoj.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana/icu Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti istog/u kandidata/kinju. U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, za drugog člana/icu Komisije određuje se lokalni službenik/ca  Opštine.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju  ako:

1) je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

2) u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti kulture, društvene brige o mladima, pomoći starijim licima, zaštite životne sredine i  poljoprivrede i ruralnog razvoja;

3) je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u oblasti kulture, društvene brige o mladima, pomoći starijim licima, zaštite životne sredine i  poljoprivrede i ruralnog razvoja;

4) je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu ( bilans stanja i bilans uspjeha);

5) više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Komisije može biti lice koje: 

1) je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Opštini Pljevlja;

2) posjeduje iskustvo u oblasti kulture, društvene brige o mladima, pomoće starijim licima, zaštite životne sredine i  poljoprivrede i ruralnog razvoja;

3) nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs nevladine organizacije čiji je član ili volonter i organizacije sa kojom u partnerstvu aplicira na Konkursu.

Potrebna dokumentacija:

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata/kinje, dostavi: 

1) kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija; 

2) kopije akta o osnivanju i statuta;

3) pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti kulture, društvene brige o mladima, pomoći starijim licima, zaštite životne sredine i  poljoprivrede i ruralnog razvoja;

4) kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu; 

5) izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

6) fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana/icu Komisije;

7) biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u oblasti kulture, društvene brige o mladima, pomoći starijim licima, zaštite životne sredine i  poljoprivrede i ruralnog razvoja;

8) izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

9) izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije.

Rok za podnošenje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na arhivu Građanskog biroa ili putem pošte na adresu:

Opština Pljevlja

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Ul. Kralja Petra I br. 48

84210 Pljevlja

sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u okviru ReLOaD projekta.

Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku. Sekretarijat za društvene djelatnosti će u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu Komisije, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Po isteku ovog roka, Sekretarijat će u roku od pet dana imenovati kandidata/kinju sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove. Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Komisije mogu se dostaviti na adresu sekretarijatzadrustvene@yahoo.com

Sekretar:

Mersudin Halilović

Pregledano: 436
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava