Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Izveštaj o Javnoj raspravi Nacrta UP-a ”Trg Patrijarha Varnave“

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata                                („Sl.list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) sačinjen je:

 

IZVEŠTAJ

 

o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt UP-a "Trg Patrijarha Varnave"

 

Predsjednik opštine Pljevlja, na osnovu čl. 41. i 42. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 57. Statuta opštine Pljevlja  („Sl. List RCG"- opštinski propisi br. 37/04 i 30/07 i                      „Sl. List CG"- opštinski propisi br. 32/09 i 14/11), Odlukom br. 351-221/2015-2 od 16.11.2015.god. utvrdio je Nacrt UP-a "Trg Patrijarha Varnave" i isti stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana oglašavanja javne rasprave u štampanom mediju "Pobjeda" i to od 17.11.2015. godine. Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja je aktom br. 351-222/2015-2 od 16.11.2015. godine utvrdio Program održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt UP-a "Trg Patrijarha Varnave".

 Zainteresovani subjekti su obavešteni o terminima održavanja javne rasprave putem sredstava javnog informisanja - TV-e Pljevlja a Program održavanja javne rasprave objavljen je u štampanom mediju "Pobjeda" i na sajtu opštine Pljevlja.

Shodno Programu, Nacrt UP-a "Trg Patrijarha Varnave" je bio izložen u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja u ul. Kralja Petra u Pljevljima u vremenu od 11,30 do 15,30 časova, svakog radnog dana počev od 17.11.2015., tako da su zainteresovani subjekti mogli ostvariti nesmetan uvid u prisustvu službenika Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja koji su davali potrebna objašnjenja.

 Dana 01.12.2015.god. u 12,00 časova predstavnica obrađivača predmetnog planskog dokumenta tj. „Planing" DOO Nikšić je izvršila prezentaciju pomenutog UP-a i davala je odgovore na postavljena pitanja zainteresovanih građana o čemu je sačinjen zapisnik koji je sastavni dio ovog Izvještaja.

 Primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt UP-a "Trg Patrijarha Varnave" zainteresovani subjekti su, shodno Programu, mogli upisati u Knjigu primjedbi i sugestija i takođe iste dostaviti u pisanoj formi.

U toku trajanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt UP-a "Trg Patrijarha Varnave" dostavljene su 2 primjedbe to jest sugestije zainteresovanih za urbanističko-planska rešenja predmetnog planskog dokumenta.

 

DOSTAVLJENE PRIMJEDBE, TO JEST SUGESTIJE, SE ODNOSE U NAJKRAĆEM NA SLJEDEĆE:

 

1. Vaso Knežević dipl.ing.pejzažne arh. sugeriše da se poglavljem 5.10. Urbanističko tehnički uslovi za pejzažno uređenje površina javne namjene obuhvate UTU za budući spomenik patrijarhu Varnavi jer nedostaju buduće smjernice za taj spomenik, kao i opis lokacije spomenika u datom prostoru i van datog prostora. Takođe, smatra da buduća lokacija patrijarhu Varnavi treba da bude postavljena na centralni dio platoa, tako da spomenik bude saglediv čitavom dužinom ulice Tršove čime bi se ukomponovala svrha i smisao pomenutog trga i spomenika patrijarha Varnave, ne samo gledano na datoj mikrolokociji već i u širem posmatranom prostoru.   

2. Protojerej-stavrofor Borivoje Pantić sugeriše da se spomenik Patrijarha Varnave locira na način da bude dominantan u odnosu na okruženje, postavljen centralno na Tršovu ulicu tako da sam spomenik sa postamentom bude dominanta prema kojoj se pješaci kreću i da se spomenik izradi u vidu cjelokupne figure patrijarha u upečatljivoj crkvenoj odeždi a ne samo u vidu poprsja Patrijarha Varnave. Takođe, sugeriše da se planirano stepenište uopšte ne planira i ne gradi jer kao takvo postaje dominatno u odnosu na spomenik a i ometa prolazak vozila za hitne situacije i snabdijevanje trgovina. Dalje, predlaže da se planom predvidi mogućnost rekonstrukcije, izgradnje, dogradnje i nadogradnje novog parohijskog doma na mjestu starog, spratnosti Po+P+1. Na kraju, predlaže da projekat ostavi mogućnost za više opcija - posebno lociranja spomenika Patrijarhu Varnavi kao i mogućnost neizgradnje stepeništa a time ni rampe za lica sa posebnim potrebama.

Z A P I S N I K

sa centralne javne rasprave o Nacrtu UP-a "Trg Patrijarha Varnave"

Dana 01.12.2015.god. sa početkom u 12.00h u skupštinskoj sali u ulica Kralja Petra - bivšoj zgradi SDK-a, održana je prezentacija Nacrta UP-a "Trg Patrijarha Varnave".

Uvodnu riječ dala je Mira Čolović - Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja.

Ispred obrađivača „Planing" DOO Nikšić, Mirjana Nikolić je dala neophodna objašnjenja i pojašnjenja planskih rešenja.

            Pitanja građana:

1. Protojerej-stavrofor Borivoje Pantić daje primjedbu na planiranu lokaciju spomenika Patrijarhu Varnavi, veličinu planiranog spomenika, ulaz u portu crkve i planiranu spratnost i dimenzije novog parohijskog doma;

2. Nikola Rovčanin daje primjedbu na planiranu lokaciju spomenika Patrijarhu Varnavi sa predlogom da lokacija bude u središtu planiranog kružnog toka;

3. Božo Jelovac daje primjedbu na planiranu lokaciju spomenika Patrijarhu Varnavi sa predlogom da se spomenik locira u središtu ulice Tršove;

4. Vaso Knežević daje primjedbu na planiranu lokaciju spomenika Patrijarhu Varnavi sa predlogom da se spomenik locira u središtu ulice Tršove;

U cilju omogućavanja uvida u Izveštaj o javnoj raspravi isti će biti objavljen na sajtu Opštine Pljevlja i istaknut na oglasnoj tabli za obaveštenja u opštini Pljevlja.

 

DOSTAVLJENO:                                                                          S E K R E T A R

1x Naslovu                                                                                             Mira Čolović

1x Uz predmet

1x Sekretarijat

1x a/a  

Pregledano: 1853
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava