Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SNABDIJEVANJU VODOM I ODVOĐENJU OTPADNIH VODA

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za komunalno-stambene

poslove, saobraćaj i vode

Broj: 031-351/2016-

Pljevlja: 04.05.2016 godine

 

Na osnovu čl.28 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG"-opštinski propisi, br.25/05), Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj  i vode, sačinio  je

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SNABDIJEVANJU VODOM I ODVOĐENJU OTPADNIH VODA

Predsjednik opštine Pljevlja je aktom br. 031-351/2016-1 od 13.04.2016 godine utvrdio Nacrt Odluke izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda i ujedno donio Program javne rasprave o predmetnom Nacrtu Odluke.

 Javna rasprava je trajala od 15 aprila 2016 godine do 30 aprila 2016 godine.

Nacrt predmetne Odluke je dostavljen klubovima odbornika SO Pljevlja, Predsjednicima opštinskih odbora, Predsjedniku opštine, Predsjedniku skupštine, nadležnim organima lokalne uprave, Kancelariji mjesnih zajednica,  sredstvima javnog informisanja i bio je dostupan na šalteru građanskog biroa i na sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me za preuzimanje svim zainteresovanim licima. Predlozi i primdjedbe su se podnosili na šalteru Građanskog biroa i na e- mail adresu opštine Pljevlja do isteka roka za javnu raspravu.  Centaralna javna rasprava o  Nacrtu predmetne  Odluke  održana je 27.04.2016 godine sa početkom u 12h , u Sali SO Pljevlja , ul. Kralja Petra I bb.

Na javnoj raspravi su bili prisutni :

1.       Mr Jadranka Bojović dipl.pravnik

2.       Vlade Damjanović,  dipl.ing. hidrogeologije

Jadranka Bojović  u uvodnoj riječi je obrazložila  zašto je došlo do predloga za donošenje predmetne Odluke. Istakla je da su razlozi  za donošenje izmjena i dopuna uslovljeni izmjenama i dopunama  Zakona o prekršajima, Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Zakona o vodama i Zakona o zaštiti potrošača.

Vlade Damjanović  se osvrnuo na pojedinačne članove iz Nacrta ove odluke i  istakao da se najvažnije izmjene odnose na to da pribavljanje hidrotehničkih uslova i saglasnosti na projektnu dokumentaciju više nije obaveza investitora već organa koji se bavi izdavanjem građevinske dozvole. Takođe ukazao je da se ovom odlukom definišu pojmovi privremenog vodovodnog i kanalizacionog priključka.

Na javnoj raspravi prisustvovali su predstavnici Društva sa ograničenom odgovornošću   „ Vodovod " Pljevlja, predstavnici Komunalne policije i Glavni administrator opštine Pljevlja.

Nakon obraćanja od strane ovlašćenih službenika, predstavnika predlagača, otvorena je diskusija  u kojoj su učešće uzeli:

Nikola Rovčanin, predstavnik DOO „Vodovod" Pljevlja, izložio je probleme sa kojim se susreće društvo u toku poslovanja, i istakao da predmetom odlukom treba definisati da se cijena usluga utvrđuje prema namjeni objekata koji su priključeni na tehnički sistem za vodosnabdijevanje, što je obrađivač i usvojio i precizirao odredbom člana 16 predmetne Odluke. Takođe je istakao da su sve primjedbe i sugestije dostavili pisanim putem i iste se nalaze u posjedu Sekretarijata.

Miladinka Kamberović, predstavnik Komunalne policije Pljevlja, je sugerisala da se u kaznenim odredbama utvrđeni rasponi prekršajnih iznosa usklade sa težinom prekršaja i odgovornošću prekršilaca, kao i sa drugim odlukama na nivou Opštine, što je obrađivač u potpunosti usvojio.

Glavni administrator, Saša Ječmenica, je pojašnjavao da su preduzetnici fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost, a da cijene usluga tokođe treba utvrđivati prema namjeni objekta.

Pisane primjedbe i sugestije koje je dostavilo D.O.O. „Vodovod" Pljevlja se odnose na sledeće:

-          U članu 1 brisati riječi "Gradac I Šula" - što obrađivač nije prihvatio jer je odredbom člana 1  Odluke  o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ( "Sl.list CG-opštinski propisi" br. 7/14) propisano da se DOO "Vodovod" Pljevlja osniva radi obavljanja poslova komunalne djelatnosti snabdijevanja pitkom vodom grada i naselja Gradac i Šula, kao i sprovođenje i prečišćavanje otpadnih voda sa teritorije grada.

-          Član 2 odluke treba da glasi " Korisnici usluga u smislu ove odluke su fizička i  pravna lica čiji su objekti priključeni na tehnički sistem na vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na području grada Pljevlja". Ovu sugestiju je obrađivač djelimično prihvatio i u saradnji sa predstavnikom Društva Mladenom Dragašević definisao pojam korisnika.

-          U članu 2 dodati stavove 3 i 4  koji glase :

·         " U korisnike  PRAVNA LICA  spadaju : pravna lica, preduzetnici, nevladine orgaizacije, ustanove, koji su vlasnici ili koji koriste objekte priključene na sistem za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, kao i poslovni prostori koji su registrovani za obavljanje privrede djelatnosti.

·         U  korinsike FIZIČKA LICA spadaju : građani koji su vlasnici ili koji koriste objekte koji služe za stanovanje kao što su stanovi, porodnične kuće, vikendice i slični objekti, koji služe isključivo za stanovanje i kao takvi su registrovani"

 Ovaj predlog obrađivač nije prihvatio jer su  ove odredbe u suprotnosti sa Ustavom i zakonom,  i iste su  koliziji sa njihovim stavom da cjenu treba utvrditi u skladu sa namjenom objekta koji je priključen na tehničjki sistem za vodosnabdijevanje. Takođe, pojam pravnih i  fizičkih lica je definisan zakonom pa je obrađivač u saradnji sa predstavnikom DOO"Vodovoda" Pljevlja, Mladenom Dragaševićem utvrdio izmjene člana 2 kao u Predlogu predmetne Odluke.

-          Iz člana 3 brisati riječ "gazdovaje" a umjesto nje staviti riječ "korišćenje", što je obrađivač prihvatio.

-          U članu 4 utvrditi obavezu tehničke opremljenosti, a u svemu saglasno odredbama važećeg zakona o komunalnoj djelatnosti, sugestija nije prihvaćena jer je predlog neprecizan.

-          U članu 5 dodati tačku 6 koja glasi : "postrojenje za prčišćavanje otpadnih voda" nije prihvaćeno iz razloga što član 5 definiše sistem za vodosnabdijevanje i isporuku vode a ne sistem fekalne kanalizacije tako da isti nije bio osnovan.

-          U članu 19 umjesto "72 sata"  dodati "razuman rok", što nije prihvaćeno jer rokovi moraju biti precizno određeni.

-          U članu 19 dodati tačku 5 koja glasi: da dostavi nadležnom organu podatke o promjenama fizičke, hemijske i bakteriološke ispravnosti vode, što je obrađivač prihvatio

-          U članu 20 poslije riječi " više sile " brisati riječi " suše, zemljotresa, poplave, epidemije i sl " što je obrađivač prihvatio

-          U članu 23 kao i svim drugim članovima gdje se pominje " komunalna inspekcija " treba da stoji " komunalna policija " , što je obrađivač prihvatio i definisao u odredbama člana 23 predloga predmetne odluke.

-          Član 26 treba da glasi:

" Društvo je dužno da vrši isporuku vode za potrebe gašenja požara "

" Društvo je dužno da vrši isporuku vode za gašenje požara, pranje i polivanje ulica i zalivanje zelenih površina uz naknadu " nije prihvaćeno jer se za gašenje požara isporuka vode vrši bez naknade.

-          U članu 32 na kraju rečenice dodati " a najkasnije u roku od 8 dana " što je obrađivač prihvatio

-          U članu 37 stav 4 brisati što je obrađivač prihvatio

-          Član 38 brisati što je obrađivač prihvatio

-          U članu 39 u zadnjem stavu treba da stoji " formula za obračun vode na osnovu hidraulične propusnosti cijevi " što obrađivač nije prihvatio jer smatra da je upitanju samo formulacija koja je već  sadržana u doredbi predmetnog člana.

-          Član 85 I 86 uskladiti sa Zakonom o prekršajima i utvrditi novčane iznose što je obrađivač prihvatio

-          U članu 87 dodati stav 4 koji glasi: " Društvo će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna odluke donijeti " Pravilnik o načinu fakturisanja, obračuna i naplate isporučene vode " nije prihvaćena jer je utvrđivanje elemenata za formiranje i način naplate naknade za korišćenje komunalnih usluga je u nadležnosti Skupštine Opštine.

 

                                                                                                                       O b r a đ i v a č

  Sekretarijat za komunalno stambene

                                                                                                                     poslove, saobraćaj i vode

Izvještaj obradili:

Sreten Despotović

Mr Jadranka Bojović

Vlado Damjanović

 

U cilju omogućavanja uvida u Izvještaj o javnoj raspravi isti će biti objavljen na sajtu opštine Pljevlja i istaknut na oglasnoj tabli opštine Pljevlja.

Predlagač će Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi dostaviti Skupštini opštine Pljevlja uz Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o snabdijevanju vodom i odvođenju otpadnih voda.

Izvještaj u obliku PDF fajla

Pregledano: 1147
20.05.2019
U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih...
11.04.2019
Na osnovu 29.stav tačka 1 ("Sl.list CG", br.08/19), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti...
11.04.2019
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019....
25.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavku  saobraćajnih znakova prema tehničkoj specifikaciji možete vidjetki klikom OVDJE.
22.04.2019
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.
15.04.2019
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - nabavka travno djetelinske smješe (TDS) u količini 1490 kg možete pogledaati OVDJE.
AnketaAnketa:
Koliko ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga u lokalnoj upravi?
1 - uopšte ne zadovoljava
2 - ne zadovoljava
3 - djelimično zadovoljava
4 - zadovoljava
5 - u potpunosti zadovoljava