Mailing lista:Mailing lista:
Unesite Vaše ime!
Unesite Vaše ime!
Unesite Validan e-mail !
Unesite Validan e-mail !
Lista kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2017. godine
Listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2017. godinu možete pogledati OVDJE.
: 17.10.2017
Pregledano: 14
Javni konkurs za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2017.godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( „Službeni list CG-opštinski propisi", br. 11/17), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2017.godinu

 

...
: 16.10.2017
Pregledano: 24
Izvještaj o javnoj raspravi Nacrta DUP-a "Balibegovo brdo i Kupusište"
Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt DUP-a "Balibegovo brdo i Kupusište" možete pogledati OVDJE.
: 09.10.2017
Pregledano: 23
Javni poziv
Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode, raspisuje Javni poziv čiji sadržaj možete pogledati OVDJE.
: 05.10.2017
Pregledano: 28
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu

Na osnovu člana 27. stav 2. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16, 31/17), predsjednik opštine Pljevlja upućuje

 J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

za 2017. godinu

 

 · Kandidata za člana

...
: 03.10.2017
Pregledano: 14
LISTA KANDIDATA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017. GODINU

Na.osnovu člana 29.  Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16, 31/17 ), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja utvrđuje

  

LISTU KANDIDATA

KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2017. GODINU

 

Na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana,

...
: 01.09.2017
Pregledano: 87
Javni poziv za članove Savjeta mladih opštine Pljevlja

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih opštine Pljevlja broj 09-032-642 od 12.06.2012. godine, raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPŠTINE PLJEVLJA

 

1. Savjet mladih opštine Pljevlja, koji se osniva kao savjetodavno tijelo organa lokalne uprave nadležnog za brigu o mladima sa ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni

...
: 14.08.2017
Pregledano: 116
Javni poziv za predlaganje dva člana u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2017.g.

Na osnovu člana 27. stav 2. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16, 31/17), predsjednik opštine Pljevlja upućuje

 J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

za 2017. godinu

 

 · Kandidata za člana

...
: 14.08.2017
Pregledano: 48
Program Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

 

PROGRAM

 

Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

 

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke

...
: 01.06.2017
Pregledano: 234
IZMJENA JAVNOG OGLASA za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija
IZMJENU JAVNOG OGLASA za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija možete pogledati ovde.
: 11.05.2017
Pregledano: 290
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja
JAVNI POZIV  za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja možete pogledari ovde.
: 11.05.2017
Pregledano: 177
Izvještaj o radu predsjednika opštine za 2016. godinu
Izvještaj o radu predsjednika opštine za 2016. godinu možete pogledati ovdje.
: 27.04.2017
Pregledano: 267
Javni poziv za prikupljanje ponuda (prijava) za pružanje usluga ishrane učesnika 54. MOSI „Pljevlja 2017“

Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu organizacionog odbora 54. MOSI „Pljevlja 2017",  člana 1. i 3. Odluke o usvajanju Programa aktivnosti  i  tačke VI.4-Programa organizovanja 54. MOSI 

...
: 26.04.2017
Pregledano: 120
Javni poziv za prikupljanje ponuda (prijava) za pružanje usluga smještaja učesnika 54.MOSI "Pljevlja 2017"
Javni poziv za prikupljanje ponuda (prijava) za pružanje usluga smještaja učesnika 54. MOSI "Pljevlja 2017" možete pogledati OVDJE.
: 24.04.2017
Pregledano: 172
Izvještaj sa javne rasprave i Predlog odluke o javnim parkiralištima
Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Pljevlja

Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, na osnovu člana 5. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (2Sl.list CG" br.44/10), čl.2. Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje

...
: 03.04.2017
Pregledano: 220
Javni konkurs za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2017. godinu

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

-Sekretarijat za društvene djelatnosti-

Broj: 681-180/2017-1

Pljevlja,23.03.2017.godine

 

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list RCG - opštinski propisi", br.12/12

...
: 29.03.2017
Pregledano: 246
Javni konkurs za dodjelu sedam sportskih stipendija u 2017. godini

  

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

-          Sekretarijat za društvene djelatnosti -

 

Na osnovu člana 27. Odluke o finansiranju sporta , ("Sl.list CG- opštinski propisi",

...
: 29.03.2017
Pregledano: 211
Konkurs povodom organizacije XXXI Dani humora i satire

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

 - Sekretarijat za društvene djelatnosti -

 

Povodom organizacije XXXI Dana humora i satire "Vuko Bezarević" raspisuje

  

K O N K U R S

...
: 29.03.2017
Pregledano: 227
Javna rasprava o nacrtu Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

Sekretarijat za

...
: 28.03.2017
Pregledano: 196
Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana akcije za stara lica 2017-2019 godina

Program Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za stara lica 2017-2019 godina možete pogledati OVDJE.

Lokalni plan akcije za stara lica 2017-2019 možete pogledati OVDJE.

: 13.03.2017
Pregledano: 195
Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija

Vlada Crne Gore - Sekretarijat za razvojne projekte objavio je Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Sredstva za podsticanje investicija dodjeljuju se u iznosu od 3.000€ do 10.000€ po novozaposlenom licu.

Prijava na Javni oglas može se podnijeti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 500.000€ za zapošljavanje najmanje 20

...
: 09.03.2017
Pregledano: 272
Konkurs za dodjelu 15 studentskih stipendija školske 2016/2017. godine

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti -

Pljevlja, 24.02.2017. godine

Broj: 637-19/2017-2

 

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 15 studentskih

...
: 01.03.2017
Pregledano: 361
Odluka o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja
Odluku o visini budžetskih sredstava opredijeljenih od strane Opštine Pljevlja za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja možete pogledati OVDJE.
: 31.01.2017
Pregledano: 183
Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu
Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2016. godinu možete pogledati OVDJE.
: 25.01.2017
Pregledano: 308
Javna rasprava o master planu gasifikacije Crne Gore, sa izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj javne rasprave je da se svi zainteresovani subjekti upoznaju sa trenutnim nacrtom Master plana gasifikacije Crne Gore, koji je odobren u sklopu desetog poziva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Master plan gasifikacije predstavlja presjek stanja kada je u pitanju tržište gasa u Crnoj Gori, kao i institucionalne mjere koje je potrebno sprovesti na nivou ministarstva i regulatora zaduženih za ovu oblast. Takođe, na osnovu

...
: 13.01.2017
Pregledano: 247
Javni poziv za upis u Opštinski registar sportskih organizacija za 2017. godinu

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za društvene djelatnosti-

 

Na osnovu Zakona o sportu ("Sl.list CG", br.36/11, "Sl.list CG", br.36/13),  i člana 24.Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br. 031-47/2016-2 od 25.04.2016.godine, Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA

...
: 12.01.2017
Pregledano: 223
Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2017. godinu

Opština Pljevlja

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Na osnovu  člana 3. i člana 5. Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture („Sl.list Crne Gore" - opštinski propisi br. 48/2016) Sekretarijat za društvene djelatnosti
...
: 30.12.2016
Pregledano: 298
Odluka o stipendiranju studenata školske 2016/17 godine
Odluku o stipendiranju studenata školske 2016/17 godine možete pogledati OVDJE.
: 27.12.2016
Pregledano: 168
Rang lista projekata NVO

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama utvrdila je konačnu rang listu projekata NVO.

Rang listu možete preuteti ovde.

: 27.12.2016
Pregledano: 221
Javna rasprava o nacrtu lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE  o Nacrtu lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Pljevlja možete pogledati ovdje

Nacrt loklalnog plana o upravljanju komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u opštini Pljevlja možete pogledati ovdje.

Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( "Sl.list RCG-opštinski propisi, br. 25/05 ), a na

...
: 04.11.2016
Pregledano: 697
KONKURS za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2016/2017. godine

 CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti -

 

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 38/15), te predloga Komisije za stipendiranje studenata br. 637-93/2016-1 od 26.10.2016. godine, Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 30

...
: 31.10.2016
Pregledano: 465
KONKURS za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2016.godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( „Službeni list CG-opštinski propisi", br. 37/15), Predsjednik opštine Pljevlja raspisuje

 

KONKURS

za dodjelu Studentske nagrade opštine Pljevlja za 2016.godinu

 

...
: 24.10.2016
Pregledano: 344
CENTRALNA JAVNA RASPRAVA POVODOM ODLUKE O SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ OBLASTI KUTURE.

Centralna javna rasprava povodom nacrta Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture održaće se 20. oktobra u prostorijama Akademskog centra sa početkom u 12 časova.

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja je 01. oktobra 2016

...
: 19.10.2016
Pregledano: 193
Program Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

 

PROGRAM

Javne rasprave u postupku donošenja

Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture

 

Služba za kulturu Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja izradila je Nacrt Odluke o

...
: 03.10.2016
Pregledano: 184
Javna tribina o unaprijeđenju Sistema praćenja kvaliteta vazduha u Pljevljima

Ministarstvo odrzivog

...
: 23.09.2016
Pregledano: 216
Konkurs o dodjeli linije za javni prevz putnika u gradskm i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Pljevlja

Konkurs o dodjeli linije za javni prevoz putnika u gradskm i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.

Izvod iz plana linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Pljevlja možete pogledati ovde.

: 25.08.2016
Pregledano: 424
JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG - opštinski propisi", br. 03/16 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama r a s p i s u j e

  

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016. GODINU

 

1. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa

...
: 15.08.2016
Pregledano: 494
Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt DUP-a ”Dolovi I“
Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt DUP-a "Dolovi I" možete pogledati ovde.
: 18.07.2016
Pregledano: 519
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU TARIFNOG SISTEMA ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE I USLUGA

Sekretarijat za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i vode, poziva Vas da prisustvujete i uzmete učešće u javnoj raspravi o Nacrtu  Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga, koja će se održati od  17.06.2016 godine do 01.07.2016 godine.Centralna (usmena) javna rasprava na  predlog Tarifnog sistema za obračun toplotne energije i usluga će  se održati 

...
: 21.06.2016
Pregledano: 415
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NACRTA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „DOLOVI I“

Predsjednik opštine Pljevlja, na osnovu člana 41. i 42. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) Odlukom broj 351-70/2016-2 od

...
: 21.06.2016
Pregledano: 343
Otvoren Poziv za dostavljanje predloga projekata "ABDA Grant shema"

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi uz podršku GIZ-a u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima" (LEIWW) objavljuje konkurs za dodelu grantova, osmišljen da podrži male projekte u

...
: 09.06.2016
Pregledano: 341
J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje Progrma rada sportskih klubova za 2016 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list RCG - opštinski propisi", br.12/12 ) i člana 2, 3 i 24 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finanasijkih sredstava sportskim klubovima

...
: 13.05.2016
Pregledano: 483
IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SNABDIJEVANJU VODOM I ODVOĐENJU OTPADNIH VODA

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za komunalno-stambene

poslove, saobraćaj i vode

Broj: 031-351/2016-

Pljevlja: 04.05.2016 godine

 

Na osnovu čl.28 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG"-opštinski propisi, br.25/05), Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj  i vode, sačinio  je

...
: 05.05.2016
Pregledano: 634
Javni konkurs za dodjelu dvije sportske stipendije u 2016. godini

Javni konkurs za dodjelu dvije sportske stipendije u 2016. godini možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac za konkurs možete preuzeti ovdje.

: 18.04.2016
Pregledano: 311
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

...
: 14.04.2016
Pregledano: 535
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za sport
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za sport možete pogledati ovdje.
: 13.04.2016
Pregledano: 371
JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija

Na osnovu člana 22 Uredbe o podsticanju direktnih investicija („Službeni list Crne Gore", broj 80/15)

VLADA CRNE GORE
SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE

objavljuje 

JAVNI OGLAS
za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija

 

1. Vlada Crne Gore - Sekretarijat za razvojne projekte (u daljem tekstu: Sekretarijat) poziva domaća i strana privredna društva (u daljem

...
: 12.04.2016
Pregledano: 370
Izvještaj sa Javne rasprave o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu i gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju koja je održana 25.03.2016. godine možete pogledati ovdje.
: 11.04.2016
Pregledano: 187
OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

AGENCIJA ZA STAMBENO-POSLOVNI FOND DOO-PLJEVLJA                                                                

...
: 29.03.2016
Pregledano: 563
POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM PREVOZU U GRADKOM I PRIRADSKOM LINIJSKOM SAOBRAĆAJU

Sekretarijat za komunalno -stambene poslove, saobraćaj i vode, poziva Vas da prisustvujete i uzmete učešće u javnoj raspravi  Nacrta  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom

...
: 10.03.2016
Pregledano: 620
Lista kandidata koji su predloženi za članove komisije za raspodjelu srdstava nevladinim organizacijama
Listu kandidata koji su predloženi za članove komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama možete pogledati ovde.
: 03.03.2016
Pregledano: 433
Javni poziv nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 27. stav 2. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16 ), predsjednik opštine Pljevlja upućuje

 

J A V N I P O Z I V

nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina

...
: 15.02.2016
Pregledano: 483
Konkurs za dodjelu 6 studentskih stipendija školske 2015/2016. godine

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti -

 

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 6 studentskih stipendija školske 2015/2016. godine

 

I

Pravo

...
: 15.02.2016
Pregledano: 540
Oglas - Agencija za stambeno-posolovni fond d.o.o. Pljevlja

Agencija za stambeno-poslovni fond d.o.o. - Pljevlja, o b j a v lj u j e,

OGLAS

 O slobodnim poslovnim prostorima i garažama čiji je vlasnik Opština Pljevlja

 

POSLOVNI PROSTORI:

1.     U UL. K. Petra I, pov. 36 m2

2.     U ul. V. Karadžića „Raskrsnica", pov 17,64 m2

3.     U ul. B. Mirkovića „GM-7", pov. 33,07 m2

...
: 12.02.2016
Pregledano: 503
PROGRAM Javne rasprave o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2016-2017

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM

Javne rasprave o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja u opštini Pljevlja 2016-2017

  

1.      Javna rasprava o Nacrtu Programa socijalnog stanovanja  u opštini Pljevlja

...
: 04.02.2016
Pregledano: 440
JAVNI POZIV ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2016. GODINU

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za društvene djelatnosti-

 

Na osnovu Zakona o sportu ("Sl.list CG", br.36/11, "Sl.list CG", br.36/13),  i člana 24.Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima br. 032-771/2015-1 od 24.06.2015.godine, Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA

...
: 13.01.2016
Pregledano: 664
Izveštaj o Javnoj raspravi Nacrta UP-a ”Trg Patrijarha Varnave“

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

...
: 18.12.2015
Pregledano: 1260
Konkurs za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2015/2016. godine

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

- Sekretarijat za društvene društvene djelatnosti -

 

Na osnovu člana 3. Odluke o stipendiranju studenata("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 38/15), Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za dodjelu 30 studentskih stipendija školske 2015/2016. godine

 

I

  

...
: 15.12.2015
Pregledano: 1792
Tenderi za izgradnju i opremanje Doma starih u opštini Pljevlja
Na portalu Uprave za javne nabavke Crne Gore objavljeni su tenderi za izgradnju i opremanje Doma starih u opštini Pljevlja. Objavljeni tenderi se odnose na radove i nadzor. Možete ih preuzeti klikom ovdje PIN-Radovi.pdf  i  PIN-Nadzor.pdf .
: 11.12.2015
Pregledano: 1141
Program održavanja Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o porezu na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i

...
: 02.12.2015
Pregledano: 873
Program Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija. Radna grupa je pripremila Nacrt Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti, koji utvrđuje  Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja Odluke o finansiranju

...
: 01.12.2015
Pregledano: 883
JAVNA RASPRAVA u postupku donošenja Odluke o grobljima na teritoriji opštine Pljevlja

Nacrt Odluke o grobljima možete preuzeti ovde.

PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE u postupku donošenja Odluke  o grobljima na teritoriji opštine Pljevlja možete preuzeti ovde.

: 27.11.2015
Pregledano: 771
Nacrt budžeta

Program javne rasprave o Nacrtu Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu možete pogledati ovdje.

Nacrt budžeta za 2016. godinu možete u cijelosti pogledati klikom ovdje.

: 17.11.2015
Pregledano: 1592
Javni poziv - Dodjela godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2015. godinu
Javni poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2015. godinu možete pogledati ovde.
: 13.11.2015
Pregledano: 865
PROGRAM Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Pljevlja 2016-2018

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM

Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog

...
: 13.11.2015
Pregledano: 966
Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o stipendiranju studenata. Radna grupa je pripremila Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti.

U skladu sa članom 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG

...
: 19.10.2015
Pregledano: 832
Javna rasprava - Nacrt zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada
Detalje o održavanju Javne rasprave - Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada možete pogledati ovde.
: 13.10.2015
Pregledano: 1456
Javna rasprava

Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i Zahtjeva br.031-939/2015-1 od 07.10.2015.godine kojim  je  Predsjednik  Opštine  Pljevlja  utvrdio  Nacrt Odluke  o izmjenama odluke o

...
: 12.10.2015
Pregledano: 871
Opština Pljevlja - Sekretarijat za uređenje prostora, raspisuje državni, opšti, jednostepeni i anonimni konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje prostora kod motela “Vodice”

Opština Pljevlja - Sekretarijat za uređenje prostora, raspisuje državni, opšti, jednostepeni i anonimni konkurs za urbanističko-arhitektonsko idejno rješenje prostora kod motela “Vodice” – javne česme u Pljevljima, koji se nalazi u okviru gradskog parka “Vodice".

Sadržaj konkursa u cijelosti možete vidjeti klikom ovdje.

Sadržaj konkursnog prograsmkog zadatka u cijelosti možete vidjeti klikom

...
: 30.09.2015
Pregledano: 2347
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Radne grupe za izradu Nacrta Odluke o finansiranju NVO

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, u skladu sa članom 11. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ( "Sl.list RCG-opštinski propisi, br. 25/05 ), a na osnovu Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( "Sl.list CG, br. 7/12 ), upućuje nevladinim organizacijama

JAVNI POZIV

za predlaganje

...
: 29.09.2015
Pregledano: 521
Najava događaja

U sklopu saradnje, dogovorene prilikom nedavne radne posjete Čačku delegacije Opštine Pljevlja na čelu sa predsjednikom, g-dinom Mirkom Đačićem, u petak 25.09.2015.god. u organizaciji Sekretarijata za privredu, biće upriličena posjeta delegacije iz Čačka. Delegaciju će činiti: zamjenik gradonačelnika g-din Radenko Luković, predstavnici Instituta za voćarstvo: dr Milan

...
: 23.09.2015
Pregledano: 657
PROGRAM Javne rasprave u postupku donošenja Odluke o stipendiranju studenata

Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Pljevlja formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o stipendiranju studenata. Radna grupa je pripremila Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i isti dostavila na uvid Sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti, koji utvrđuje  Program održavanja javne rasprave u postupku donošenja Odluke o stipendiranju studenata:

1. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o

...
: 15.09.2015
Pregledano: 973
Program Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije - razvoj usluga socijalne zaštite

1. Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije-razvoj usluga socijalne zaštite trajaće 15 dana i počinje teći od 15. septembra 2015. godine do 30. septembra 2015. godine.

2.  Radna grupa  je uradila Nacrt

...
: 15.09.2015
Pregledano: 1439
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE u postupku donošenja Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja

Sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove saobraćaj i vode, opštine Pljevlja na osnovu člana 17 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja ( Sl. list CG - opštinski propisi br.4 /15 ) i člana 196. Zakona o upravnom postupku ( Sl. list RCG br. 60/03 i Sl. list CG br.32/11 ), formirao je Radnu grupu za izradu Nacrta Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom.

Radna grupa je

...
: 10.09.2015
Pregledano: 1552
JAVNI OGLAS - Za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju

Na osnovu elaborata ,,Program  gazdovanja šumama" urbane zone grada Pljevlja DOO ,,Čistoća" Pljevlja objavljuje

  JAVNI OGLAS

Za davanje šuma na korišćenje

prodajom drveta u dubećem stanju

...
: 29.07.2015
Pregledano: 841
J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje Programa rada sportskih klubova za 2015 godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list RCG - opštinski propisi" ,br.12/12 ) i člana 2 i 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finanasijkih sredstava sportskim klubovima  Sekretarijat

...
: 20.07.2015
Pregledano: 1791
Oglas - Agencija za stambeno-poslovni fond d.o.o. – Pljevlja

Agencija za stambeno-poslovni fond d.o.o. - Pljevlja, objavljuje, oglas o slobodnim poslovnim prostorima i garažama čiji je vlasnik Opština Pljevlja.

POSLOVNI PROSTORI:

1.     Na Trgu Đ. Peruničića, pov. 20,44

...
: 10.07.2015
Pregledano: 1995
Ljetnja škola crtanja i slikanja

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" organizuje „Ljetnju školu crtanja i slikanja" za sve uzraste. Zainteresovani se mogu prijaviti od 1. do 6. jula 2015. godine u zgradi Galerije u ulici Tanasija

...
: 03.07.2015
Pregledano: 1748
Konkurs Djeca talenti 2015

JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović" u saradnji sa sponzorima 0Organizuje likovni nagradni konurs

DJECA - TALENTI 2015.

Na konkursu mogu učestvovati djeca svih osnovnih škola na teritoriji opštine Pljevlja, uzrasta V - IX razreda.

Jedan autor konkurise sa najviše 5

...
: 03.07.2015
Pregledano: 1163
Obavještenje o javnoj nabavci

OBRAZAC 10

OPŠTINA PLJEVLJA

Broj: 406-55/2015-5

Pljevlja, 08.06.2015. godine

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 42/11 i 57/14) naručilac Opština Pljevlja , Kralja Petra I br. 48, oglašava

 

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

  

Kolektivno siguranje zaposlenih u opštini Pljevlja , ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 4.300,00€. 

...
: 12.06.2015
Pregledano: 637
Obaveštenje o javnoj nabavci

OBRAZAC 10

OPŠTINA PLJEVLJA

Broj: 406-58/2015-6

Pljevlja, 03.06.2015. godine

 

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 42/11 i 57/14) naručilac Opština Pljevlja , Kralja Petra I br. 48, oglašava

  

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

  

Izradu planske dokumentacije po partijama, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

...
: 12.06.2015
Pregledano: 767
Javna rasprava o nacrtu i izmjenama DUP-a Balibegovo brdo i Kupusiste

Na osnovu člana 41. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i tačke 2. Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna

...
: 15.05.2015
Pregledano: 1692
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu odluke o lokalnim komunalnim taksama
Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu odluke o lokalnim komunalnim taksama možete pogledati ovde.
: 14.05.2015
Pregledano: 1644
Program održavanja Javne rasprave u postupku donosenja Odluke o komunalnom uređenju

Sekretarijat za komunalno stanbene poslove, saobraćaj i vode  Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list

...
: 08.05.2015
Pregledano: 2283
PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE u postupku donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Sekretarijat za finansije Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl.21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG"-opštinski propisi, br. 25/05) i

...
: 22.04.2015
Pregledano: 824
Konkurs za dodjelu nagrade za karikaturu RISTO PEJATOVIĆ

JU UMJETNIČKA GALERIJA  „VITOMIR SRBLJANOVIĆ"

r a s p i s u j e 

XXII   KONKURS 

za dodjelu nagrade za karikaturu 

„RISTO PEJATOVIĆ"

 

 

          Grand prix se sastoji od plakete i

...
: 08.04.2015
Pregledano: 1531
Konkurs za dodjelu nagrade
: 01.04.2015
Pregledano: 333
Javni poziv za članove u Savjet mladih Opštine Pljevlja

Javni poziv za članove u Savjet mladih Opštine Pljevlja možete pogledati ovde.

Prijavnu formu za Savjet mladih možete preuzeti ovde.

: 31.03.2015
Pregledano: 1835
Registar NVO za 2015. god.
Godišnji registar NVO za 2015. godinu možete pogledati klikom ovde.
: 16.03.2015
Pregledano: 590
Program održavanja Javne rasprave

Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

P R O G R A M

...
: 05.03.2015
Pregledano: 898
Javni poziv za upis u opštinski registar sportskih organizacija za 2015. godinu

 CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Na osnovu Zakona o sportu ("Sl.list CG", br.36/11), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2015. GODINU

 

 1. Pozivaju se sportski klubovi, sportsko rekreativne organizacije, sportske organizacije osoba sa invaliditetom,

...
: 30.01.2015
Pregledano: 2104
Program Javne rasprave Mali logor
Na osnovu člana 41. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG br.51/08, 34/11, 35/13 i 39/13) i tačke 2. Odluke o utvrđivanju Nacrta detaljnog urbanističkog plana „Mali logor" i stavljanju na javnu raspravu, broj 031-721/2014-1 od 30.12.2014.godine u t v r đ u j e  s e

  

P R O G R A M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NACRTA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

...
: 12.01.2015
Pregledano: 781
Program Javne rasprave Veliki logor
Na osnovu člana 41. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG br.51/08, 34/11, 35/13 i 39/13) i tačke 2. Odluke o utvrđivanju Nacrta detaljnog urbanističkog plana „Veliki logor" i stavljanju na javnu raspravu, broj 031-722/2014-1 od 30.12.2014.godine u t v r đ u j e  s e

   

P R O G R A M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NACRTA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA

...
: 12.01.2015
Pregledano: 688
Predlog kandidata za članove disciplinske komisije opštine Pljevlja

POZIV starješinama organa i službi opštine Pljevlja i reprezentativnom sindikatu opštine Pljevlja da do 30.11.2014. godine dostave inicijalni predlog kandidata za listu članova disciplinske komisije opštine Pljevlja za 2015. godinu na Obracsu 1 (u prilogu) i
JAVNI POZIV licima koja posjeduju stručna znanja i praktično iskustvo u vođenju disciplinskog postupka i ispunjavaju uslove iz člana 3. Pravilnika o kriterijumima i

...
: 11.11.2014
Pregledano: 1755
Javni poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2014. godinu
Javin poziv za dodjelu godišnjih priznanja iz oblasti sporta za 2014. godinu možete pogledati ovde.
: 07.11.2014
Pregledano: 825
Konkurs za stipendiranje 24 studenta školske 2014/2015. god.

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

-Komisija za dodjelu stipendija-

 

            Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata („Sl.list RCG-opštinski propisi", br. 4/07 )

 

r a s p i s u j e 

K  O   N   K  U   R   S

za stipendiranje  24 studenta školske 2014/2015. god.

 

USLOVI

...
: 31.10.2014
Pregledano: 3191
Programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2014. godinu

Programa podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2014. godinu možete preuzeti ovde.

Prijavni formular za javne pozive u 2014. god. možete preuzeti ovde.

: 31.10.2014
Pregledano: 718
Javni poziv za učešće u

Javni poziv za učešće u "Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori do kraja 2016. godine" za 2014. godinu u cijelosti možete vidjeti klikom ovde.

Prijavni formular možete  vidjeti klikom ovde.

: 29.09.2014
Pregledano: 503
Program povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

Program povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja možete u cijelosti pogledati klikom ovde.

Prijavni formular u cijelosti možete vidjeti klikom ovde.

: 29.09.2014
Pregledano: 570
JAVNI POZIV za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014. godinu možete preuzeti ovde

ZAHTJEV za odobravanje projekta možete preuzeti ovde

Zahtjev za odobravanje plaćanja možete preuzeti ovde

: 27.05.2014
Pregledano: 783
Konkurs za ideje/projekte za ZELENI BIZNIS

Fond za aktivno građanstvo (fAKT) i Fond braće Rokfeler (RBF) objavljuju

KONKURS ZA IDEJE/PROJEKTE ZA "ZELENI BIZNIS"

Preuzmite Konkurs

Preuzmite Prijavni Formular

 

 

: 09.05.2014
Pregledano: 920
XXI Konkurs za dodjelu nagrade za karikaturu „RISTO PEJATOVIĆ“

JU UMJETNIČKA GALERIJA „VITOMIR SRBLJANOVIĆ" PLJEVLJA raspisuje XXI   KONKURS za dodjelu nagrade za karikaturu „RISTO PEJATOVIĆ"

 

I

        Nagrada "RISTO  PEJATOVIĆ" dodjeljuje se za neobjavljenu karikaturu sa prostora bivše SFRJ.

II

        Nagrada se sastoji od plakete i novčanog

...
: 24.04.2014
Pregledano: 1570
Konkurs za dodjelu nagrade

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na predlog Savjeta za organizaciju kulturne manifestacije Dani humora i satire „Vuko Bezarević" Pljevlja r a s p i s u j e

K O N K U R S

1. Za dodjelu nagrade

...
: 16.04.2014
Pregledano: 898
Poziv za "ABD grant shemu"
Poziv za "ABD grant shemu", u okviru aktivnosti "Jačanje konkurentnosti kroz dodelu malih grantova za obnavljanje proizvodnih kapaciteta i nabavku opreme potrebne za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvodnih procesa ili za uvođenje inovativnih proizvoda" koju finansira Evropska Komisija u okviru projekta "Priprema za implementaciju pristupa zasnovanog na razvoju teritorije (ABD) na
...
: 09.04.2014
Pregledano: 1072
Javni konkurs za učešće u finansiranju seoskih vodovoda za 2014. godinu
Javni konkurs za učešće u finansiranju seoskih vodovoda za 2014. godinu možete pogledati ovde.
: 03.04.2014
Pregledano: 613
P R O G R A M ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NACRTA LOKALNE STUDIJE LOKACIJE „ĐULINA GUKA“

Na osnovu člana 41. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG br.51/08, 34/11, 35/13 i 39/13) i tačke 2. Odluke o utvrđivanju Nacrta Lokalne studije lokacije „Đulina Guka"

...
: 13.02.2014
Pregledano: 1107
JAVNI POZIV ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2014. GODINU

Na osnovu Zakona o sportu ("Sl.list CG", br.36/11), Opština Pljevlja - Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2014. GODINU

 

1. Pozivaju se sportski klubovi, sportsko rekreativne organizacije, sportske organizacije osoba sa invaliditetom, školska sportska društva i  školski sportski savezi koje

...
: 14.01.2014
Pregledano: 2127
Konkurs za sufinansiranje izdavačke djelatnosti u 2014. godini

Sekretarijat za  društvene djelatnosti opštine Pljevlja sufinansiraće u 2014. godini izdavačku djelatnosti u opštini Pljevlja:

1. OBJAVLJIVANJE PRVIH IZDANJA KNJIGA OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMJETNOST U PLJEVLJIMA iz sljedećih oblasti: roman, pripovjedačka proza, poezija, književnost za djecu ( izuzev slikovnica i udžbenika ), esejistika.

2. OBJAVLJIVANJE ČASOPISA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA KULTURU I

...
: 13.12.2013
Pregledano: 1316
Konkurs za stipendiranje 24 studenata školske 2013/2014. god.

USLOVI KONKURSA

 

I.  Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine studija na sledećim fakultetima:

1.    Matematika - 1 student

2.    Fizika - 1 student

...
: 13.12.2013
Pregledano: 2697
Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2013. godinu
  • Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove:

-  Koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem na teritoriji opštine Pljevlja najmanje 6 mjeseci do dana

...
: 13.12.2013
Pregledano: 1603
Program javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za korišćenje opštinskih puteva i putnog zemljišta na području opštine Pljevlja

Program javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za korišćenje opštinskih puteva i putnog zemljišta na području Opštine Pljevlja možete preuzeti ovde.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za korišćenje opštinskih puteva i putnog zemljišta na području opštine Pljevlja možete preuzeti ovde.

 

: 26.11.2013
Pregledano: 1191
P R O G R A M ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE NACRTA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „DOLOVI III“
Program održavanja Javne rasprave Nacrta izmjena i dopuna DUP "Dolovi III" možete pogledati ovde.
: 26.11.2013
Pregledano: 789
Analiza opravdanosti donošenja odluke o osnivanju, uspostavljanju i uređivanju preduzetničkih zona

Analizu opravdanosti donošenja odluke o osnivanju, uspostavljanju i uređivanju preduzetničkih zona u opštini Pljevlja možete pogledati  ovde

: 31.10.2013
Pregledano: 870
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20 novembar"
JAVNI POZIV za prikupljanje predloga za dodjelu opštinske nagrade "20 novembar" možete pogledati ovde.
: 01.08.2013
Pregledano: 903
Ponovljeni konkurs o dodjeli linija za javni prevoz putnika

Ponovljeni konkurs o dodjeli linija za javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju možete preuzeti ovde.

 Plan linija možete preuzeti ovde.

: 29.07.2013
Pregledano: 1964
Zapisnik sa otvaranja pristiglih radova na Konkurs za Fontanu

Na osnovu rešenja broj 02-031-244, od 29.04.2013. godine, Predsjednik Opštine Pljevlja formirao je Komisiju za otvaranje i vrednovanje radova pristiglih na Konkurs za izradu Idejnog rješenja gradske fontane na Trgu „13

...
: 14.05.2013
Pregledano: 2543
J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje rada sportskih klubova za 2013 godinu

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Pljevlja sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Pljevlja. Sredstva predviđena Budžetom opštine Pljevlja za 2013.godinu za 

...
: 29.04.2013
Pregledano: 2950
Konkurs za dodjelu nagrade "TIPAR"

CRNA GORA

OPŠTINA PLJEVLJA

 - Sekretarijat za društvene djelatnosti -

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na predlog Savjeta za organizaciju kulturne manifestacije Dani humora i satire „Vuko Bezarević" Pljevlja

r a s p i s u j e

K O N K U R S

                  

 

1. Za dodjelu nagrade

...
: 13.03.2013
Pregledano: 2305
Konkurs za izradu Idejnog rešenja gradske fontane na Trgu "13. jul" u Pljevljima

Na osnovu člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i („Sl. list CG", br. 3/10), članova 57 i 59 Statuta opštine Pljevlja („Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 37/04, 30/07 i 32/09 i „Službeni list CG - opštinski propisi", br. 11/08, 21/09, 32/09 i 14/11), Predsjednik opštine Pljevlja, dana 18.01.2013. godine, raspisuje

KONKURS

Za

...
: 13.03.2013
Pregledano: 2877
Javni oglas
Javni oglas za ustupanje na korišćenje prostora Akademskog centra u Pljevljima radi organizovanja novih studijskih programa moyete pogledati ovde
: 13.03.2013
Pregledano: 525
17.10.2017
Listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava Nevladinim organizacijama za 2017. godinu...
16.10.2017
Na osnovu člana 4. Odluke o studentskoj nagradi opštine Pljevlja ( „Službeni list CG-opštinski propisi", br....
09.10.2017
Izvještaj o javnoj raspravi za utvrđeni Nacrt DUP-a "Balibegovo brdo i Kupusište" možete pogledati OVDJE.
19.10.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pokrivanje staklenih kosih površina na Domu kulturure možete pogledati ovde.
19.10.2017
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka korugovanih cijevi možete pogledati ovde.
17.10.2017
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Obezbeđenje telekomunikacionih servisa - broj postupka M 13/17 možete pogledati ovde.